Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2021

Energie ovlivňovaly prosincovou obchodní bilanci

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 15,0 mld. Kč, což byl meziročně o 30,9 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 7,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,7 mld. Kč a základními kovy o 4,1 mld. Kč. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 6,7 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem o 7,6 mld. Kč vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,2 % na 316,2 mld. Kč a dovoz o 19,9 % na 331,2 mld. Kč. Prosinec 2021 měl o jeden pracovní den více než prosinec 2020.

V roce 2021 skončila obchodní bilance schodkem 1,5 mld. Kč, zatímco v roce 2020 dosáhla přebytku 179,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 13,0 % a dovoz o 19,2 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,9 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,8 %) a dovozu (o 0,1 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v prosinci přebytkem 49,6 mld. Kč, který byl meziročně o 6,8 mld. Kč nižší. Kladné saldo kleslo zejména v obchodu s Francií o 3,0 mld. Kč a Nizozemskem o 1,6 mld. Kč. Zvýšilo se naopak aktivum obchodu se Slovenskem o 5,2 mld. Kč.

V prosinci 2021 tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,0 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,1 %. Meziročně stoupl vývoz do eurozóny o 8,0 % (14,9 mld. Kč) na 202,4 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 14,5 % (19,3 mld. Kč) a dosáhl 152,8 mld. Kč. V prosinci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,2 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 23,9 mld. Kč na 62,6 mld. Kč. Deficit se prohloubil především v obchodu s Čínou o 9,5 mld. Kč a Ruskou federací o 6,5 mld. Kč.

_________________

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________
Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3)
EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
241014-21 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321                                                                  

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 09. 03. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010