Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Činnost ČSÚ

Základním posláním ČSÚ je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje ČR a jejich jednotlivých částí. ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací aj. Pro tyto účely ČSÚ soustavně vyvíjí a aplikuje statistické metody a nástroje pro sledování stávajících i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. V rámci ČR koordinuje ČSÚ státní statistickou službu a v případě potřeby vypracovává metodické pokyny pro orgány, které ji vykonávají. Plně zajišťuje ochranu důvěrnosti individuálních dat, která získal v rámci svých statistických zjišťování, ze šetření zajišťovaných jinými orgány či pracovišti státní statistické služby a rovněž z administrativních a dalších zdrojů dat. Statistická data shromažďuje výhradně pro statistické účely. ČSÚ rovněž vykonává státní správu v úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků a Parlamentu České republiky, voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky, volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.