Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - duben 2016

Kód: 241018-16

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 23,6 mld. Kč, který byl meziročně o 9,3 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil zejména meziroční růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 7,1 mld. Kč a pokles schodku bilance minerálních paliv o 4,3 mld. Kč. Dále se meziročně zvýšil přebytek bilance s průmyslovým spotřebním zbožím o 1,1 mld. Kč a s polotovary a materiály o 0,8 mld. Kč. Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty klesl o 0,8 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo prohloubení schodku bilance s chemickými výrobky o 4,8 mld. Kč a snížení kladného salda bilance se surovinami o 1,0 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo v dubnu přebytkem 59,8 mld. Kč a bylo tak meziročně o 11,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 0,4 mld. Kč na 33,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 0,2 % a dovoz o 2,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a dovozu o 1,6 %.

Meziročně v národním pojetí vzrostl vývoz o 4,3 % (na 293,1 mld. Kč) a dovoz o 1,0 % (na 269,5 mld. Kč).

lednu až dubnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 92,0 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 23,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 2,3 % a dovoz o 0,2 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

_______________________________________________________________________________________________

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v dubnu 2016 zvýšil vývoz o 5,8 % a dovoz o 2,8 %.

V přepočtu na eura vzrostl meziročně vývoz o 7,4 % a dovoz o 4,4 %, v dolarovém vyjádření se zvýšil vývoz o 12,9 % a dovoz o 9,8 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 344,0 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 288,0 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 9,2 % (16,4 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 11,0 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,8 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 6,1 % (7,5 mld. Kč). Zvýšil se především dovoz silničních vozidel (o 4,3 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,8 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně snížil o 41,4 % (8,1 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 65,6 % a naturálně o 47,1 %. Dovoz zemního plynu byl nižší o 37,4 % v hodnotovém vyjádření a o 16,3 % v naturálním vyjádření.

V lednu až dubnu 2016 byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 5,1 % a o 1,5 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/vzoph_cr.

________________________
Poznámky:
Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje v přeshraničním pojetí vychází ze zpracování dat od 98,8 % firem na straně odeslání a od 98,9 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2015 a 2016 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://csu.gov.cz/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://csu.gov.cz/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@csu.gov.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-16 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 7. 7. 2016

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010