Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - červen 2020

Za vysokým přebytkem obchodní bilance stojí snížený dovoz

Kód: 241018-20

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,1 mld. Kč, který byl meziročně o 17,6 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 9,0 mld. Kč (v důsledku poklesu dovozu o 9,6 mld. Kč) a menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,2 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství). Zlepšila se bilance strojů a zařízení o 2,3 mld. Kč a ve stejné výši i bilance základních kovů.

Zhoršila se hlavně bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 7,5 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 2,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v červnu přebytkem 67,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 13,1 mld. Kč vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 4,3 mld. Kč a dosáhl 31,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 4,0 %) a dovozu (o 3,1 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,4 % na 301,5 mld. Kč a dovoz o 6,6 % na 267,4 mld. Kč. Červen 2020 měl o dva pracovní dny více než červen 2019.

V lednu až červnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 50,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 54,1 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 13,6 % a dovoz o 11,4 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://csu.gov.cz/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

________________________________________________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Počínaje zveřejněním dat za únor 2020 (6. 4. 2020) se změnil způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se zbožím. Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty budou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data budou publikována vždy v září následujícího roku.

________________________________________________________
Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 a 2020 jsou předběžné. 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail:
stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
241014-20 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321 
Termín
zveřejnění další Rychlé informace: 7. 9. 2020

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010