Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cookies a webová analytika

Informace o používání cookies a měření provozu internetových stránek

Český statistický úřad využívá základní webovou analytiku bez ukládání cookies, které nejsou nezbytně nutné pro poskytování služby. Stránky jsou provozovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy.

Pro statistická vyhodnocování aktuálního provozu a webovou analytiku používáme platformu s otevřeným zdrojovým kódem Matomo, která je implementována na webových serverech ČSÚ v ČR. Právním základem zpracování osobních údajů pro tuto analýzu je splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Údaje získané prostřednictvím služby Matomo jsou po 24 hodinách anonymizovány.

Webovou analytiku využíváme za účelem zjišťování návštěvnosti, identifikace potenciálních nedostatků, nalezení nezobrazených stránek nebo problémů s indexací ve vyhledávačích a zlepšování funkčnosti našich webových stránek jako celku.

Zároveň tuto analýzu využíváme při přípravě nových projektů, tvorbě nových webových prezentací (aplikací) či hodnocení těch běžících. Získaná data potřebujeme pro hodnocení kvality, účelnosti, nastavení parametrů systémů a kontrolu vynaložených finančních prostředků.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit svá práva. Podrobnější informace: https://csu.gov.cz/prava-ktera-muzete-v-souvislosti-se-zpracovanim-osobnich-udaju-u-csu-uplatnit