Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - červenec 2013

Růst vývozu i dovozu

Kód: r-6001-13
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky v červenci meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 3,2 % a dovoz o 1,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 28,2 mld. Kč, který byl meziročně o 4,9 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,5 %, zatímco dovoz klesl o 2,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,3 % a pokles dovozu o 0,5 %.

Meziročně v běžných cenách se zvýšil vývoz o 3,2 % (7,8 mld. Kč) a dovoz o 1,3 % (2,8 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 2,8 % (5,2 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl vyšší o 4,4 % (2,6 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice vzrostl o 0,4 % (0,7 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku byl vyšší o 6,2 % (2,1 mld. Kč). Červenec 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více.

V přepočtu na eura byl vývoz meziročně vyšší o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %. Při vyjádření v dolarech vývoz stoupl o 7,8 % a dovoz o 5,8 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v červenci přebytkem 28,2 mld. Kč, který byl meziročně o 4,9 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 3,2 mld. Kč (proti deficitu 1,3 mld. Kč v červenci 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 25,1 mld. Kč (proti přebytku 24,6 mld. Kč v červenci 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u průmyslového spotřebního zboží o 2,5 mld. Kč, strojů a dopravních prostředků o 2,2 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 1,9 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s chemickými výrobky o 0,7 mld. Kč, potravinami a živými zvířaty o 0,2 mld. Kč a minerálními palivy o 0,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu se surovinami o 0,8 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 1,7 % (2,2 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,7 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,0 mld. Kč). Klesl naopak vývoz telekomunikačních zařízení (o 1,5 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,3 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků zůstal meziročně na stejné úrovni jako v červenci 2012 (88,4 mld. Kč). Přírůstek byl zaznamenán hlavně u komodit elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (shodně o 0,7 mld. Kč) a pokles byl patrný nejvíce u výpočetní techniky (o 0,9 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 7,4 % (1,8 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 36,0 % v hodnotovém vyjádření a o 32,1 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 18,1 % hodnotově a o 22,9 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila aktivem 53,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 2,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 2,4 mld. Kč na 24,8 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Ázerbájdžánem o 2,6 mld. Kč, a přebytek vzrostl v obchodě se Španělskem o 1,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,1 mld. Kč a Tureckem o 1,0 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Polskem o 1,6 mld. Kč, Ruskem o 0,8 mld. Kč a Čínou o 0,5 mld. Kč. Kladné saldo kleslo v obchodě s Německem o 0,5 mld. Kč Slovenskem o 0,4 mld. Kč.

V lednu až červenci klesl vývoz o 1,1 % a dovoz o 3,1 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 218,2 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 30,7 mld. Kč. Ke zlepšení bilance vlivem přírůstku kladného salda došlo u průmyslového spotřebního zboží (o 12,4 mld. Kč), strojů a dopravních prostředků (o 10,9 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 8,2 mld. Kč).

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2012 vzrostl meziročně vývoz o 6,7 % na 3 072,6 mld. Kč a dovoz o 3,0 % na 2 766,9 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 305,7 mld. Kč ve srovnání s 191,1 mld. Kč v roce 2011.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v červenci 2013 přebytek 7,1 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,0 % a přijetí od 98,2 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsa ženy v metodice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010