Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - duben 2015

Kód: 241018-15

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,9 mld. Kč, který byl meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo především meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 6,6 mld. Kč a chemických výrobků o 1,1 mld. Kč a zvýšení aktiva bilance surovin o 0,8 mld. Kč. Nepříznivý dopad měl naopak pokles přebytku bilance strojů a dopravních prostředků o 1,7 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 1,2 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila přebytkem 54,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,3 mld. Kč na 33,3 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v dubnu meziročně zvýšil o 5,8 % (na 281,6 mld. Kč) a dovoz o 4,5 % (na 261,7 mld. Kč).

lednu až dubnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 78,2 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 7,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 7,4 % a dovoz o 7,2 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v dubnu zvýšil vývoz o 7,0 % a dovoz o 6,0 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění klesl vývoz o 0,7 % a dovoz o 2,7 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,1 % a pokles dovozu o 0,3 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v dubnu meziročně vzrostl o 7,0 % a 6,0 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 16,5 % a 17,2 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 322,5 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 278,3 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 7,4 % (12,2 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 5,6 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,5 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,0 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 12,4 % (13,8 mld. Kč). Vyšší byl především dovoz telekomunikačních zařízení (o 4,1 mld. Kč), výpočetní techniky (o 3,8 mld. Kč) a silničních vozidel (o 3,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 17,3 % (4,1 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 33,5 %, zatímco naturálně se zvýšil o 1,4 %. Dovoz zemního plynu byl nižší o 1,5 % v hodnotovém vyjádření a o 8,2 % vyšší v naturálním vyjádření.

V lednu až dubnu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 7,5 % a o 8,5 %.

Detailní informace o zahraničním obchodupřeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/vzoph_cr.
 

 

Poznámky:

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 99,2 % firem na straně odeslání a od 99,1 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 a 2015 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.

Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
 

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://csu.gov.cz/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://csu.gov.cz/zo

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.

Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 3. 7. 2015
 

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010