Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - srpen 2012

Přebytek obchodní bilance 16,9 mld. Kč

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v srpnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,9 % a dovoz o 0,8 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 16,9 mld. Kč, který byl meziročně o 15,6 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 % a dovoz o 1,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,3 % a pokles dovozu o 0,2 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 7,9 % (17,4 mld. Kč) a dovoz o 0,8 % (1,7 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu dosáhl 458,1 mld. Kč, což byla nejnižší měsíční hodnota obratu v letošním roce. Vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 7,6 % (12,9 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 9,1 % (4,5 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 1,9 % (3,5 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 4,6 % (1,8 mld. Kč).

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám při přepočtu na eura vývoz vzrostl o 4,7 % a dovoz klesl o 2,2 %. Při vyjádření v dolarech klesl vývoz o 9,5 % a dovoz o 15,5 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v srpnu přebytkem 16,9 mld. Kč, což bylo nejnižší kladné saldo zaznamenané v letošním roce. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 vzrostlo aktivum o 15,6 mld. Kč. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala deficit 1,3 mld. Kč (oproti schodku 10,7 mld. Kč v srpnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 18,2 mld. Kč (proti aktivu 11,9 mld. Kč v srpnu 2011).

Kladné saldo se meziročně zvýšilo u strojů a dopravních prostředků o 8,4 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 3,0 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 2,7 mld. Kč. Deficit se zvětšil u chemických výrobků o 0,3 mld. Kč a klesl naopak u potravin a živých zvířat o 0,7 mld. Kč a minerálních paliv o 0,2 mld. Kč. Přebytky obchodů s nápoji a tabákem a surovinami (shodně ve výši 0,1 mld. Kč) zůstaly na úrovni srpna 2011.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 4,9 % (5,6 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel (o 2,3 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,1 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,7 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 3,2 % (2,8 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz výpočetní techniky (o 3,4 mld. Kč). Zvýšil se pouze dovoz strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 0,5 mld. Kč). Dovoz ostatních zbožových skupin v rámci strojů a dopravních prostředků zůstal zhruba stejný jako v srpnu 2011. Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 1,3 % (0,3 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 0,8 %, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 1,7 %. Dovoz zemního plynu vzrostl o 7,5 % v hodnotovém vyjádření, v naturálním vyjádření se snížil o 14,5 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 49,4 mld. Kč, který byl meziročně o 2,3 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU vykázala bilance schodek 32,5 mld. Kč, meziročně o 13,3 mld. Kč menší. Přebytek vzrostl v obchodě se Spojeným královstvím o 1,3 mld. Kč a Rakouskem o 1,0 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo v obchodě s Čínou o 5,9 mld. Kč a Ruskem o 3,4 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Norskem o 1,9 mld. Kč a Polskem o 1,1 mld. Kč a pokles kladného salda zaznamenal obchod s Německem o 0,8 mld. Kč a Slovenskem o 0,5 mld. Kč.

V lednu až srpnu vzrostl vývoz o 8,9 % a dovoz o 4,0 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 206,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 95,9 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků o 62,5 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 18,8 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s chemickými výrobky o 6,4 mld. Kč a minerálními palivy o 2,9 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v srpnu 2012 schodek 2,1 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,0 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v meto dice /zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010