Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - červen 2021

Dovoz rostl rychleji než vývoz

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 6,9 mld. Kč, což byl meziročně o 40,9 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly o 10,1 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,1 mld. Kč, základními kovy o 6,9 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 3,6 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady o 2,1 mld. Kč a u dřeva a dřevěných výrobků o 1,6 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 13,2 % na 343,9 mld. Kč a dovoz o 30,1 % na 350,8 mld. Kč. Červen 2021 měl stejný počet pracovních dní jako červen 2020.

V lednu až červnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 83,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 36,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 23,8 % a dovoz o 22,2 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,1 %, zatímco dovoz vzrostl o 3,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 2,3 %) a růst dovozu (o 0,6 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v červnu přebytkem 51,4 mld. Kč, který byl meziročně o 16,1 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 8,5 mld. Kč a Nizozemskem o 3,5 mld. Kč. Deficit obchodu s Polskem se prohloubil o 2,5 mld. Kč.

V červnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,0 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,2 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 12,9 % (25,6 mld. Kč) na 223,5 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 27,4 % (36,4 mld. Kč) a dosáhl 169,2 mld. Kč. V červnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,8 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 24,5 mld. Kč na 56,4 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 7,3 mld. Kč a Tureckem o 2,7 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se prohloubil o 4,5 mld. Kč.

________________________

Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2) Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 a 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje:
Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr

241014-21 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Termín zveřejnění další Rychlé informace:
06. 09. 2021

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010