Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - únor 2012

Předstih růstu vývozu před dovozem pokračoval

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v únoru meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 15,2 % a dovoz o 8,8 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 28,7 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 o 15,1 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,6 % a dovoz o 1,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,2 % a dovozu o 0,9 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 15,2 % (33,2 mld. Kč) a dovoz o 8,8 % (18,2 mld. Kč). Z toho vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 14,8 % (25,5 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 16,8 % (7,7 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice stoupl o 9,9 % (16,9 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku o 3,5 % (1,3 mld. Kč).

Vlivem oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod pomaleji při přepočtu na eura (vývoz o 11,7 % a dovoz o 5,5 %) a dolary (vývoz o 8,2 % a dovoz o 2,2 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 28,7 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 o 15,1 mld. Kč vyšší. Z toho bilance subjektů se sídlem v České republice dosáhla přebytku 10,0 mld. Kč (oproti 1,4 mld. Kč v únoru 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 18,7 mld. Kč (oproti 12,2 mld. Kč v únoru 2011).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 12,9 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 2,2 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 1,7 mld. Kč a shodně o 0,1 mld. Kč u nápojů a tabáku a surovin. Deficit se prohloubil u chemických výrobků o 1,9 mld. Kč a minerálních paliv o 0,2 mld. Kč. Záporné saldo obchodu s potravinami a živými zvířaty (2,1 mld. Kč) zůstalo na stejné úrovni jako v únoru 2011.

Vývoz strojů a dopravních prostředků celkem se meziročně zvýšil o 15,7 % (18,5 mld. Kč). Vyšší byl zejména vývoz silničních vozidel (o 8,2 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,5 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a výpočetní techniky (shodně o 2,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 6,6 % (5,6 mld. Kč), z čehož největší přírůstek vykázal dovoz silničních vozidel (o 3,0 mld. Kč) a strojních zařízení pro určitá odvětví průmyslu (o 1,4 mld. Kč). Pokles dovozu byl zaznamenán u telekomunikačních zařízení (o 1,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl o 16,0 % (3,5 mld. Kč). Dovoz ropy vzrostl v hodnotovém vyjádření o 25,7 %, v naturálním vyjádření klesl o 3,1 %. Dovoz zemního plynu byl v hodnotovém vyjádření o 4,5 % vyšší, v naturálním vyjádření se snížil o 25,8 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 60,2 mld. Kč, který byl meziročně o 6,9 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU skončila bilance deficitem 31,5 mld. Kč, meziročně o 8,2 mld. Kč nižším. Schodek se snížil v obchodě s Ruskem o 4,6 mld. Kč a Čínou o 1,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem a Spojeným královstvím (shodně o 2,6 mld. Kč), Spojenými státy o 1,2 mld. Kč, Francií o 1,1 mld. Kč, Rakouskem o 1,0 mld. Kč a Slovenskem o 0,6 mld. Kč. Deficit se naopak prohloubil v obchodě s Koreou o 1,1 mld. Kč a pokles kladného salda o 1,0 mld. Kč zaznamenal obchod s Itálií.

V lednu až únoru vzrostl vývoz o 13,7 % a dovoz o 8,3 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 57,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 26,5 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u strojů a dopravních prostředků, kde se meziročně zvýšilo aktivum o 24,9 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 2,8 mld. Kč a chemickými výrobky o 2,7 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v únoru 2012 přebytek 14,3 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 96,7 % a přijetí od 96,5 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v me todice /zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita)
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010