Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - březen 2017

Výrazný meziroční růst vývozu i dovozu

Kód: 241018-17

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč vyšší.


Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu se stroji a zařízeními o 4,0 mld. Kč, motorovými vozidly o 3,4 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 0,8 mld. Kč a pryžovými a plastovými výrobky o 0,5 mld. Kč. Schodek obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty se zmenšil o 1,2 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo hlavně prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 5,2 mld. Kč, základními kovy o 3,3 mld. Kč, farmaceutickými produkty o 0,9 mld. Kč a potravinářskými výrobky o 0,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 64,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 4,3 mld. Kč na 39,9 mld. Kč.

Oproti únoru 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 3,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,7 % a dovozu o 1,7 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 12,7 % (na 329,9 mld. Kč) a dovoz o 13,0 % (na 307,3 mld. Kč).

lednu až březnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 63,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 1,3 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 8,3 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v březnu 2017 meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 10,9 % a dovoz o 12,7 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 389,0 mld. Kč a dovoz hodnoty 338,9 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,7 %. 

Podrobnější informace o zbožové struktuře a teritoriálním členění v přeshraničním pojetí najdete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika, kde je k dispozici dotazovací systém zahraničního obchodu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO.

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roků 2016 a 2017 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:

https://csu.gov.cz/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://csu.gov.cz/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-17 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod-cr-podle-cz-cpa-v-narodnim-pojeti-ctvrtletni-udaje-1-ctvrtleti-2017
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 6. 2017

 

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010