Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - leden 2014

Kód: 241018-14
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí přebytkem 15,5 mld. Kč, což představovalo meziroční zlepšení o 12,9 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci v národním pojetí mělo hlavně meziroční zvýšení aktiva u strojů a dopravních prostředků (o 9,0 mld. Kč), díky zvýšení přebytku bilance silničních vozidel (o 8,3 mld. Kč) a zlepšení salda u výpočetní techniky (o 2,1 mld. Kč) přechodem z pasiva do aktiva. Kladné saldo vzrostlo také u polotovarů a materiálů (o 1,3 mld. Kč) a zmenšil se deficit bilance minerálních paliv (o 1,7 mld. Kč). Schodek se naopak prohloubil u bilance chemických výrobků (o 0,7 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 56,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 13,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 1,1 mld. Kč na 39,9 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v lednu meziročně zvýšil o 17,8 % (na 253,7 mld. Kč) a dovoz o 12,0 % (na 238,2 mld. Kč).

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: /produkty/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshra-ničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice, bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů se meziročně v přeshraničním pojetí v lednu zvýšil vývoz o 17,1 % a dovoz o 13,5 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění se zvýšil vývoz o 1,6 %, zatímco dovoz klesl o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 2,2 % a dovozu o 1,2 %.

Vlivem oslabení koruny vůči euru i dolaru vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 8,9 % a 5,5 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně vyšší o 11,6 % a 8,1 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 289,6 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 245,0 mld. Kč.

Celkový vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 19,7 % (26,4 mld. Kč) a o 22,6 % (18,5 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz a dovoz silničních vozidel (o 12,7 mld. Kč a o 4,2 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,4 mld. Kč a o 4,7 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,6 mld. Kč a o 3,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 7,9 % (2,1 mld. Kč). Snížil se zejména dovoz ropy (o 10,0 % v hodnotovém vyjádření a o 12,2 % v naturálním vyjádření) a zemního plynu (shodně o 18,9 % hodnotovém i v naturálním vyjádření).

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: /produkty/vzoph_cr.


Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: /produkty/vzonu_cr .
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží bude v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno s přechodem na ESA 2010 a BPM6 v září 2014.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.
Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 97,1 % firem na straně odeslání a od 97,1 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za měsíce roku 2013 a 2014 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:
/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz .
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz .
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty .
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-14 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-cervenec-2014-idfmgs46t7
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 4. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010