Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - leden 2021

Vývoz a dovoz meziročně klesl

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 24,6 mld. Kč, který byl meziročně o 7,3 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 3,2 mld. Kč (vlivem nižšího dovezeného množství) a potravinářskými výrobky o 1,8 mld. Kč. Přebytek bilance kovodělných výrobků se zvýšil o 1,3 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl hlavně meziročně nižší přebytek bilance motorových vozidel o 3,3 mld. Kč v důsledku poklesu jejich vývozu o 4,7 mld. Kč. Schodek bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji se prohloubil o 1,3 mld. Kč. 

Meziročně klesl vývoz o 0,6 % na 303,1 mld. Kč a dovoz o 3,2 % na 278,5 mld. Kč. Leden 2021 měl o dva pracovní dny méně než leden předchozího roku.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,0 %, zatímco dovoz vzrostl o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,9 %) a růst dovozu (o 0,3 %)

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v lednu přebytkem 66,6 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 4,0 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 2,4 mld. Kč, o 2,0 mld. Kč se zmenšil i deficit obchodu s Polskem. Přebytek obchodu se Slovenskem naopak klesl o 3,1 mld. Kč. 

V lednu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,3 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,9 %. Meziročně klesl vývoz do eurozóny o 0,3 % (−0,6 mld. Kč) na 197,8 mld. Kč, dovoz z eurozóny se snížil o 2,3 % (−3,2 mld. Kč) a dosáhl 136,1 mld. Kč. V lednu 2021 koruna meziročně oslabila vůči euru v průměru o 3,5 %. 

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zmenšil o 3,5 mld. Kč na 40,3 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se  zlepšila bilance obchodu s Ázerbájdžánem o 2,8 mld. Kč a s Ruskou federací o 1,1 mld. Kč. 

____________________________________

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

____________________________________

Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace:Datum zveřejnění příští RI ZO

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010