Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - září 2015

Kód: 241018-15

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,0 mld. Kč, který byl meziročně o 0,1 mld. Kč nižší.

Příznivý vliv na celkovou bilanci v národním pojetí mělo především snížení schodku bilance minerálních paliv o 4,1 mld. Kč a růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 0,9 mld. Kč, nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 0,2 mld. Kč. Celkovou bilanci nepříznivě ovlivnilo hlavně meziroční prohloubení deficitu chemických výrobků o 2,7 mld. Kč a zhoršení bilance surovin o 1,8 mld. Kč přechodem z aktiva do pasiva. Přebytek obchodu s polotovary a materiály klesl o 1,4 mld. Kč a prohloubil se deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty o 0,1 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo přebytkem 57,7 mld. Kč a bylo tak meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 3,1 mld. Kč na 37,2 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v září meziročně zvýšil o 1,6 % (na 294,0 mld. Kč) a dovoz o 1,8 % (na 275,0 mld. Kč).

lednu až září dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 127,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 2,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,2 % a dovoz o 6,6 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v září zvýšil vývoz o 2,7 % a dovoz o 1,6 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění vzrostl vývoz o 2,2 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,5 % a pokles dovozu o 0,3 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v září meziročně vzrostl o 4,7 % a 3,5 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 8,9 % a 9,9 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 345,6 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 292,8 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 5,7 % (10,6 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 7,0 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 5,1 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,2 mld. Kč).  Klesl vývoz výpočetní techniky (o 3,0 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,0 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 4,8 % (6,0 mld. Kč). Vyšší byl hlavně dovoz silničních vozidel (o 4,7 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,5 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 13,7 % (3,2 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 45,2 % a naturálně o 8,8 %. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 43,1 % v hodnotovém vyjádření a o 48,2 % v naturálním vyjádření.

V lednu až září byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 6,5% a o 7,0 %.

Detailní informace o zahraničním obchodupřeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/vzoph_cr.

 

Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,9 % firem na straně odeslání a od 98,9 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

 Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://csu.gov.cz/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://csu.gov.cz/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@csu.gov.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 7. 12. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010