Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - září 2012

Vývoz stagnoval, dovoz klesl

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v září meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz klesl o 3,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 31,6 mld. Kč, který byl meziročně o 9,2 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,6 % a dovoz o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 0,6 % (1,4 mld. Kč), dovoz se snížil o 3,3 % (7,7 mld. Kč). Dovoz klesl poprvé od prosince 2009. Vývoz společností sídlících v České republice se snížil o 1,9 % (3,7 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 9,1 % (5,1 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice klesl o 5,3 % (10,4 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 7,3 % (2,7 mld. Kč).

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám klesl zahraniční obchod vyjádřený v eurech (vývoz o 0,1 % a dovoz o 4,0 %) i v dolarech (vývoz o 6,8 % a dovoz o 10,4 %).

Bilance zahraničního obchodu skončila v září přebytkem 31,6 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 o 9,2 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala přebytek 8,8 mld. Kč (oproti aktivu 2,2 mld. Kč v září 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila přebytkem 22,7 mld. Kč (proti kladnému saldu 20,2 mld. Kč v září 2011).

Kladné saldo se meziročně zvýšilo u průmyslového spotřebního zboží o 3,2 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 1,7 mld. Kč a strojů a dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč. Deficit se zmenšil u chemických výrobků o 1,6 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,1 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovinami o 2,3 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč. Schodek obchodu s minerálními palivy se prohloubil o 1,9 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 1,8 % (2,5 mld. Kč). Klesl zejména vývoz silničních vozidel (o 3,0 mld. Kč) a ostatních dopravních prostředků (o 1,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 4,1 % (3,9 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz silničních vozidel (o 1,8 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,0 mld. Kč). Stroje a dopravní prostředky zaznamenaly růst vývozu a dovozu hlavně u telekomunikačních zařízení, a to o 1,9 mld. Kč a 1,6 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 14,4 % (3,2 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 9,8 %, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 6,4 %. Dovoz zemního plynu vzrostl o 80,0 % v hodnotovém vyjádření a o 35,5 % v naturálním vyjádření.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 62,6 mld. Kč, který byl meziročně o 4,6 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU vykázala bilance schodek 31,0 mld. Kč, meziročně o 4,6 mld. Kč menší. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,2 mld. Kč, Rakouskem o 1,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč a Slovenskem o 1,0 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Koreou o 1,9 mld. Kč a Čínou o 0,3 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se o 1,7 mld. Kč zlepšila bilance obchodu s Ukrajinou. Schodek se prohloubil v obchodě s Ruskem o 2,4 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 1,6 mld. Kč.

V lednu až září vzrostl vývoz o 8,0 % a dovoz o 3,3 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 237,8 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 104,3 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků o 64,7 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 19,9 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s chemickými výrobky o 4,8 mld. Kč a minerálními palivy o 4,7 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v září 2012 přebytek 12,6 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 97,8 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v metodice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010