Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - září 2013

Vyšší meziroční tempa růstu vývozu i dovozu

Kód: r-6001-13
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v září meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 8,3 % a dovoz o 7,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 35,1 mld. Kč, který byl meziročně o 5,1 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,5 % a dovoz o 1,7 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,5 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 8,3 % (21,5 mld. Kč) a dovoz o 7,2 % (16,3 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 9,8 % (19,0 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl o 3,9 % (2,5 mld. Kč) vyšší. Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 9,7 % (18,1 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 4,3 % (1,8 mld. Kč).

V důsledku oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 3,9 % a 2,8 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz vyšší o 7,9 % a 6,8 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v září přebytkem 35,1 mld. Kč, který byl meziročně o 5,1 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala aktivum 8,6 mld. Kč (proti přebytku 7,7 mld. Kč v září 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila kladným saldem 26,5 mld. Kč (proti aktivu 22,3 mld. Kč v září 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 8,2 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 1,4 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 1,1 mld. Kč. Deficit se zmenšil u potravin a živých zvířat o 0,3 mld. Kč. Nepříznivě se naopak vyvíjel obchod s minerálními palivy a chemickými výrobky (prohloubení deficitu o 4,3 mld. Kč a 1,2 mld. Kč) a surovinami (pokles přebytku o 0,3 mld. Kč). Kladné saldo obchodu s nápoji a tabákem (0,3 mld. Kč) zůstalo na stejné úrovni jako v září 2012.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 9,2 % (12,7 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel (o 8,1 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,0 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,2 mld. Kč). Klesl vývoz telekomunikačních zařízení (o 2,7 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 4,8 % (4,5 mld. Kč). Vzrostl dovoz silničních vozidel (o 2,9 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,4 mld. Kč). Nižší byl dovoz zejména výpočetní techniky (o 2,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl o 7,1 % (1,8 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 3,8 % v hodnotovém vyjádření, zatímco v naturálním vyjádření byl o 0,5 % vyšší. Dovoz zemního plynu vzrostl o 20,4 % hodnotově a o 46,6 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila aktivem 68,3 mld. Kč, které bylo meziročně o 4,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 1,8 mld. Kč na 31,4 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Čínou o 4,0 mld. Kč a Japonskem o 1,2 mld. Kč a přebytek vzrostl v obchodě se Spojeným královstvím o 1,5 mld. Kč, Maďarskem o 1,1 mld. Kč, Francií o 1,0 mld. Kč, Slovenskem o 0,8 mld. Kč a Německem o 0,5 mld. Kč. Ázerbájdžán a Rusko zaznamenaly prohloubení deficitu o 1,4 mld. Kč a 0,5 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se o 1,0 mld. Kč zhoršila bilance obchodu s Nizozemskem.

V lednu až září vývoz stoupl o 0,4 % a dovoz klesl o 1,3 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 270,8 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 37,0 mld. Kč. Růst přebytku byl zřejmý zejména u strojů a dopravních prostředků (o 27,5 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (o 13,1 mld. Kč). Negativně bilanci ovlivnilo prohloubení deficitu u minerálních paliv (o 8,2 mld. Kč).

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v září 2013 přebytek 13,1 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v me todice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010