Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - duben 2013

Meziročně: Vývoz a dovoz rostl

Kód: r-6001-13
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v dubnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 6,4 % a dovoz o 1,3 %. Obchodní bilance skončila aktivem 33,0 mld. Kč, které bylo meziročně o 13,0 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,7 % a dovoz o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,8 % a dovozu o 0,5 %.

Meziročně v běžných cenách se zvýšil vývoz o 6,4 % (16,0 mld. Kč) a dovoz o 1,3 % (3,0 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 6,1 % (11,8 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl vyšší o 7,5 % (4,2 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 3,4 % (6,5 mld. Kč), dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 8,9 % (3,5 mld. Kč).

V přepočtu na eura vzrostl vývoz o 2,1 %, zatímco dovoz klesl o 2,8 %. Při vyjádření v dolarech byl vývoz meziročně vyšší o 1,1 % a dovoz se snížil o 3,7 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v dubnu přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl meziročně o 13,0 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 9,1 mld. Kč (proti přebytku 3,8 mld. Kč v dubnu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 24,0 mld. Kč (proti přebytku 16,2 mld. Kč v dubnu 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 12,6 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 2,4 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 2,2 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Deficit se naopak prohloubil u chemických výrobků o 1,9 mld. Kč, minerálních paliv o 1,0 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,4 mld. Kč. Pokles kladného salda byl zaznamenán u surovin o 0,5 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 4,9 % (6,8 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,9 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,7 mld. Kč) a silničních vozidel (o 1,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně o 5,9 % (5,8 mld. Kč) nižší, z čehož největší pokles byl zaznamenán u výpočetní techniky (o 5,9 mld. Kč) a ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 1,8 mld. Kč). Zvýšil se dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 1,2 % (0,3 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 7,8 % v hodnotovém vyjádření a o 4,6 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 14,5 % hodnotově a o 9,7 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila aktivem 64,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmírnil o 6,6 mld. Kč a činil 30,8 mld. Kč. Schodek se zmenšil v obchodě s Čínou o 4,2 mld. Kč a Ruskem o 1,7 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo v obchodě s Německem o 3,4 mld. Kč, Rakouskem o 1,8 mld. Kč, Tureckem o 1,1 mld. Kč a Slovenskem o 0,2 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Nizozemskem o 1,7 mld. Kč.

V lednu až dubnu klesl vývoz o 2,0 % a dovoz o 3,8 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 128,7 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 14,0 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u průmyslového spotřebního zboží (vzestup aktiva o 5,2 mld. Kč), strojů a dopravních prostředků (růst kladného salda o 4,9 mld. Kč) a minerálních paliv (zmenšení deficitu o 3,3 mld. Kč).

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v dubnu 2013 přebytek 12,9 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,5 % a přijetí od 98,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v meto dice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010