Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - září 2021

V září vývoz klesl, dovoz vzrostl

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,3 mld. Kč, což byl meziročně o 47,2 mld. Kč horší výsledek.


Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,6 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 13,4 mld. Kč, základními kovy o 5,8 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními o 3,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,3 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 3,0 mld. Kč a u produktů souvisejících s odpady o 1,2 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 2,8 % na 322,1 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 12,7 % na 335,3 mld. Kč. Září 2021 mělo stejný počet pracovních dní jako září 2020.

V lednu až září 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 31,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 69,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 17,0 % a dovoz o 20,6 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,2 % a dovoz o 2,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,2 %) a dovozu (o 0,6 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v září přebytkem 55,9 mld. Kč, který byl meziročně o 12,1 mld. Kč nižší. Nejvíce se zhoršila bilance obchodu s Německem (přebytek klesl o 6,0 mld. Kč) a Polskem (deficit se prohloubil o 2,3 mld. Kč). Zlepšila se naopak kladná bilance s Bulharskem o 1,1 mld. Kč.

V září tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,5 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,6 %. Meziročně klesl vývoz do eurozóny o 1,0 % (2,1 mld. Kč) na 210,9 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 4,4 % (6,6 mld. Kč) a dosáhl 156,1 mld. Kč. V září 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 5,3 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 34,9 mld. Kč na 67,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 11,5 mld. Kč a Tureckem o 3,1 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 7,1 mld. Kč.

 

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
241014-21 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321 
Termín zveřejnění další Rychlé informace:07. 12. 2021

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010