Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2021

Bilanci ovlivnila vyšší hodnota dovozu fosilních paliv

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 21,3 mld. Kč horší výsledek.


Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně vyšší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 6,8 mld. Kč, základními kovy o 5,2 mld. Kč, chemickými látkami a přípravky o 2,4 mld. Kč. Dále se snížil přebytek bilance s motorovými vozidly o 3,2 mld. Kč a zhoršila se bilance elektrických zařízení přechodem z aktiva do pasiva o 2,4 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady o 1,6 mld. Kč a u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 1,3 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 4,3 % na 299,8 mld. Kč a dovoz o 12,3 % na 307,1 mld. Kč. Červenec 2021 měl o dva pracovní dny méně než červenec 2020.

V lednu až červenci 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 77,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 18,1 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 21,3 % a dovoz o 21,0 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,1 %, zatímco dovoz klesl o 1,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,9 %) a dovozu (o 0,7 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v červenci přebytkem 44,2 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 3,2 mld. Kč, Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a Slovenskem o 1,0 mld. Kč.

V červenci tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,8 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,4 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 5,3 % (9,8 mld. Kč) na 194,4 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 12,0 % (16,2 mld. Kč) a dosáhl 151,6 mld. Kč. V červenci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 3,4 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 15,7 mld. Kč na 49,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 5,8 mld. Kč a Tureckem o 2,4 mld. Kč. Deficit obchodu s Japonskem se prohloubil o 2,7 mld. Kč.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2020 klesl meziročně vývoz o 5,7 % na 3 483,1 mld. Kč a dovoz o 6,9 % na 3 303,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 179,9 mld. Kč ve srovnání s 145,7 mld. Kč v roce 2019.

 

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace:07. 10. 2021

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010