Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Jiné formy sběru dat

Administrativní data

Administrativní data pocházejí ze zdrojů, které nejsou primárně vytvořeny a spravovány pro statistické účely, např. informačních systémů pro výběr daní, platby sociálního a zdravotního pojištění, evidenci pracovní neschopnosti atd. Jejich vlastníci je vedou na základě zvláštních právních předpisů. Státní statistická služba tato data dlouhodobě využívá pro tvorbu statistických informací a statistických registrů a je na nich do velké míry závislá.

Hlavními výhodami využívání administrativních dat pro statistické účely je jejich vícenásobné využití, stabilita a rozsah podchycené populace a zamezení duplicitního zjišťování dat, resp. nahrazení statistických zjišťování administrativními daty, což přispívá ke snižování administrativní zátěže respondentů statistickými výkazy. Navíc využití administrativních dat často vede i ke zvýšení kvality a rozsahu publikovaných statistických informací. Mezi hlavní nevýhody administrativních dat pak můžeme zařadit zejména nedostupnost v potřebném čase, odlišné metodické vymezení ukazatelů dané jiným primárním účelem jejich užití nebo kvalitu dat neodpovídající potřebám produkce oficiálních statistik.

Český statistický úřad v současné době využívá pro tvorbu statistik data z více než 100 administrativních zdrojů. Jedná se jak o agregovaná data pro přímé zveřejnění, tak o individuální údaje pro statistická zpracování. S vlastníky těchto zdrojů má buď uzavřené písemné dohody, nebo využívání administrativních dat vyplývá přímo z legislativy.

Oprávnění statistických orgánů k čerpání administrativních (i jiných) zdrojů dat je upraveno v čl. 17a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice. Dále je definováno v § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a je podpořeno usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2016 č. 1135, o realizaci integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu. Usnesení ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů spolupracovat s ČSÚ při realizaci přístupu k jejich administrativním zdrojům dat.

 

Scanner data

Od roku 2019 ČSÚ pravidelně využívá data pocházející z pokladních systémů vybraných maloobchodních řetězců, tzv. scanner data.