Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2020

Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel

Kód: 241018-20

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld. Kč, který byl meziročně o 24,4 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,7 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 9,3 mld. Kč. Vliv měl také menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,1 mld. Kč v důsledku nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství.

Dále došlo ke zlepšení bilance základních kovů, kde se zmenšil schodek o 2,9 mld. Kč. Zvýšil se přebytek bilance kovodělných výrobků a ostatních dopravních prostředků shodně o 1,7 mld. Kč a strojů a zařízení o 1,6 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v říjnu přebytkem 80,7 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 23,4 mld. Kč. Největší meziroční přírůstek aktiva ve výši 16,4 mld. Kč byl zaznamenán v obchodě s Německem.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 1,7 mld. Kč a dosáhl 45,2 mld. Kč. Zlepšila se především bilance obchodu s Ruskou federací o 6,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva).

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,7 % a dovoz o 3,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 3,2 %) a dovozu (o 2,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 vzrostl vývoz o 5,6 % na 359,6 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 1,7 % na 326,2 mld. Kč. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen loňského roku.

V lednu až říjnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 142,1 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 0,4 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 8,2 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://csu.gov.cz/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

____________________________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

__________________________________
Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 1. 2021

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010