Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - prosinec 2012

Rok 2012: Meziroční růst vývozu i dovozu

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v prosinci meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 7,1 % a dovoz o 7,0 %. Obchodní bilance skončila aktivem 6,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 0,7 mld. Kč nižší.
V roce 2012 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 6,4 % a dovoz o 2,4 %. Roční bilance dosáhla aktiva 310,8 mld. Kč, které bylo o 119,6 mld. Kč vyšší než v roce 2011.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,7 % a dovoz o 6,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,3 % a dovozu o 1,5 %.

Meziročně v běžných cenách se v prosinci snížil vývoz o 7,1 % (16,2 mld. Kč) a dovoz o 7,0 % (15,5 mld. Kč). K poklesu vývozu došlo poprvé od října 2009. Obrat zahraničního obchodu meziročně klesl o 31,7 mld. Kč na 415,3 mld. Kč a byl tak nejnižší od prosince 2010. Výsledky ovlivnil nižší počet pracovních dní (o tři méně než v prosinci 2011).

Vývoz a dovoz přepočtený na eura klesl o 6,0 % a 5,9 %. Při vyjádření v USD se snížil vývoz o 6,5 % a dovoz o 6,4 %.

Vývoz společností sídlících v České republice se snížil o 9,5 % (16,3 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 0,2 % (0,1 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice klesl o 10,7 % (19,5 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 10,8 % (4,0 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu skončila v prosinci přebytkem 6,4 mld. Kč, který byl meziročně o 0,7 mld. Kč nižší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala schodek 7,3 mld. Kč (oproti pasivu 10,5 mld. Kč v prosinci 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila přebytkem 13,7 mld. Kč (proti kladnému saldu 17,6 mld. Kč v prosinci 2011).

Bilanci negativně ovlivnil pokles přebytku u strojů a dopravních prostředků o 5,1 mld. Kč a u polotovarů a materiálů o 0,5 mld. Kč a také prohloubení pasiva u chemických výrobků o 0,4 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Zmenšil se naopak deficit u minerálních paliv o 2,2 mld. Kč a potravin a živých zvířat u 0,1 mld. Kč. Průmyslové spotřební zboží zaznamenalo zvýšení přebytku o 1,4 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovinami o 1,3 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 8,7 % (11,0 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz silničních vozidel (o 6,1 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,0 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,9 mld. Kč). Vzrostl vývoz výpočetní techniky (o 2,7 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 6,2 % (5,9 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz silničních vozidel (o 3,1 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 3,0 mld. Kč). Vzrostl především dovoz výpočetní techniky (o 3,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 12,2 % (3,4 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 5,2 %, v naturálním vyjádření klesl o 4,4 %. Dovoz zemního plynu byl nižší hodnotově o 33,7 % a naturálně o 39,6 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 41,9 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč nižší. Záporné saldo se státy mimo EU se zmenšilo o 0,1 mld. Kč na 35,5 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Rakouskem o 1,7 mld. Kč a Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč a zmenšil se deficit obchodu s Ruskem o 2,7 mld. Kč. Kladné saldo naopak kleslo v obchodě se Slovenskem o 0,9 mld. Kč a Německem o 0,5 mld. Kč. Schodek se prohloubil v obchodě s Čínou o 5,3 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 1,3 mld. Kč.

V roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 vzrostl vývoz o 6,4 % a dovoz o 2,4 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně stoupl o 248,5 mld. Kč na 5 814,8 mld. Kč. Obchodní bilance skončila aktivem 310,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 119,6 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků (vzestup aktiva o 74,5 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (růst přebytku o 26,4 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 9,9 mld. Kč. Zahraniční obchod se státy EU skončil v roce 2012 přebytkem 710,0 mld. Kč, který byl meziročně o 36,6 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU se schodek zmenšil o 83,1 mld. Kč na 399,2 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v prosinci 2012 schodek 7,1 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v me todice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 8. 3. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010