Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2021

Bilanci ovlivnila vyšší hodnota dovozu fosilních paliv

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 18,2 mld. Kč, což byl meziročně o 49,4 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19,8 mld. Kč vlivem růstu cen na světových trzích i vyššího dovezeného množství. Dále klesl přebytek obchodu s motorovými vozidly o 13,8 mld. Kč a prohloubilo se pasivum obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,7 mld. Kč a základními kovy o 5,3 mld. Kč. Kladné saldo strojů a zařízení se snížilo o 3,2 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 5,2 mld. Kč vlivem růstu ceny a vyššího vyvezeného množství elektřiny a u produktů souvisejících s odpady o 1,1 mld. Kč. Deficit bilance základních farmaceutických výrobků se zmenšil o 1,3 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 7,5 % na 331,6 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 6,9 % na 349,8 mld. Kč. Říjen 2021 měl o jeden pracovní den méně než říjen 2020.

V lednu až říjnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 10,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 121,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 14,0 % a dovoz o 19,2 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,7 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a růst dovozu (o 0,5 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v říjnu přebytkem 61,9 mld. Kč, který byl meziročně o 16,0 mld. Kč nižší. Nejvíce kleslo aktivum bilance s Německem (o 8,9 mld. Kč), Francií (o 4,0 mld. Kč) a Španělskem (o 1,7 mld. Kč).

V říjnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 66,3 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,0 %. Meziročně klesl vývoz do eurozóny o 5,1 % (11,8 mld. Kč) na 219,7 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 1,9 % (3,0 mld. Kč) a dosáhl 160,9 mld. Kč. V říjnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 6,7 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 33,6 mld. Kč na 78,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 18,8 mld. Kč a Tureckem o 2,5 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 5,8 mld. Kč.

____________________
Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

____________________
Poznámky:
1)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 07. 01. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010