Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - prosinec 2013

Dvouciferný růst vývozu i dovozu

Kód: r-6001-13
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v prosinci meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 18,3 % a dovoz o 16,8 %. Obchodní bilance skončila aktivem 9,6 mld. Kč, které bylo meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší.
V roce 2013 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 2,8 % a dovoz o 1,4 %. Roční bilance dosáhla aktiva 350,8 mld. Kč, které bylo o 45,1 mld. Kč vyšší než v roce 2012 .

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,2 % a dovoz o 6,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 3,2 % a dovozu o 2,5 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 18,3 % (38,7 mld. Kč) a dovoz o 16,8 % (34,6 mld. Kč). Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna prosince 2012 (nejnižší měsíční obrat roku 2012). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 16,5 % (25,7 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl o 23,4 % (13,0 mld. Kč) vyšší. Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 17,3 % (28,3 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku stoupl o 14,9 % (6,3 mld. Kč).

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 8,4 % a 7,0 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz vyšší o 13,3 % a 11,9 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v prosinci přebytkem 9,6 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2012 o 4,2 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala schodek 11,0 mld. Kč (proti deficitu 8,4 mld. Kč v prosinci 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila kladným saldem 20,6 mld. Kč (proti aktivu 13,8 mld. Kč v prosinci 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 7,4 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 0,7 mld. Kč a surovin o 0,2 mld. Kč a schodek potravin a živých zvířat se zmenšil o 0,1 mld. Kč. Deficit se naopak prohloubil u minerálních paliv o 3,5 mld. Kč, nápojů a tabáku o 0,5 mld. Kč a chemických výrobků o 0,2 mld. Kč. Snížení aktiva o 0,2 mld. Kč zaznamenaly polotovary a materiály.

Vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 21,9 % (25,3 mld. Kč) a o 19,9 % (17,9 mld. Kč). Vyšší byl zejména vývoz i dovoz silničních vozidel (o 10,5 mld. Kč a 5,5 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,2 mld. Kč a 1,9 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 3,7 mld. Kč a 3,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 15,1 % (3,8 mld. Kč). Vyšší byl zejména dovoz ropy (o 4,7 % hodnotově a o 1,3 % naturálně) a zemního plynu (o 34,0 % hodnotově a o 45,2 % naturálně).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila aktivem 52,5 mld. Kč, které bylo meziročně o 10,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 6,2 mld. Kč a dosáhl 41,9 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem o 3,3 mld. Kč, Německem o 3,0 mld. Kč a Dánskem o 1,7 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Nizozemskem o 1,6 mld. Kč. Schodek se naopak zvětšil v obchodě s Ruskem o 3,1 mld. Kč, Čínou 1,8 mld. Kč a Polskem o 1,1 mld. Kč.

V roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 stoupl vývoz o 2,8 % a dovoz o 1,4 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 124,0 mld. Kč na 5 963,5 mld. Kč. Obchodní bilance skončila aktivem 350,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 45,1 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků (vzestup aktiva o 36,4 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (růst přebytku o 15,1 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 10,9 mld. Kč. Zahraniční obchod se státy EU28 skončil v roce 2013 přebytkem 730,8 mld. Kč, který byl meziročně o 14,7 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU se deficit zmenšil o 32,5 mld. Kč na 368,2 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v prosinci 2013 schodek 9,3 mld. Kč a za rok 2013 přebytek 119,3 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).

U P O Z O R N Ě N Í

Český statistický úřad publikoval počínaje údaji za leden 2011 Rychlou informaci o Zahraničním obchodu ČR ve dvou pojetích, kdy standardní informaci o vývoji přeshraniční statistiky doplňoval údaj o obchodní bilanci v tzv. národním pojetí (podle principu změny vlastnictví).
Důvodem odlišení těchto dvou metodik byl rostoucí nesoulad údajů o přeshraničním pohybu zboží s ostatními makroekonomickými ukazateli české ekonomiky, publikovanými ve statistice národních účtů a platební bilance.

Od údajů za leden 2014 publikovaných 10. března 2014 mění ČSÚ podobu Rychlé informace o zahraničním obchodu tak, že dochází ke zdůraznění údajů v národním pojetí a současně zachovává informaci o vývoji přeshraniční statistiky.

Spolu s tím dochází k přesunu tabulkových příloh do časových řad na webu ČSÚ a doplnění o převodový můstek mezi oběma pojetími. Nová podoba Rychlé informace vychází z diskuse s interními i externími uživateli a rovněž z doporučení metodického auditu statistiky zahraničního obchodu, který proběhl v roce 2013.


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,3 % a přijetí od 98,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrasta t sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v metodice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) .
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 10. 3. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010