Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - listopad 2013

Výrazný meziroční růst vývozu i dovozu

Kód: r-6001-13Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v listopadu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,4 % a dovoz o 6,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 38,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,1 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,8 % a dovoz o 0,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,7 % a dovozu o 0,8 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,4 % (20,5 mld. Kč) a dovoz o 6,3 % (15,4 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 7,0 % (14,8 mld. Kč), a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl o 8,6 % (5,7 mld. Kč) vyšší. Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 6,0 % (12,1 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku stoupl o 8,2 % (3,3 mld. Kč).

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 1,2 % a 0,2 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz vyšší o 6,4 % a 5,4 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v listopadu historicky nejvyšším přebytkem 38,7 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2012 o 5,1 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala aktivum 10,5 mld. Kč (proti přebytku 7,8 mld. Kč v listopadu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila kladným saldem 28,2 mld. Kč (proti aktivu 25,8 mld. Kč v listopadu 2012).

Celkovou bilanci příznivě ovlivnilo snížení deficitu chemických výrobků o 3,5 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,8 mld. Kč a zvýšení aktiva u polotovarů a materiálů o 0,6 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 0,4 mld. Kč. Prohloubil se naopak deficit obchodu s minerálními palivy a nápoji a tabákem (shodně o 0,1 mld. Kč). Kladná salda u strojů a dopravních prostředků (48,7 mld. Kč) a surovin (0,8 mld. Kč) zůstala oproti listopadu 2012 beze změny.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 7,6 % (11,5 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel (o 9,1 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,0 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,4 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 11,2 % (11,5 mld. Kč). Vzrostl dovoz silničních vozidel a telekomunikačních zařízení (shodně o 3,1 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 2,3 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně snížil o 0,9 % (0,2 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 32,2 % v hodnotovém vyjádření a o 31,6 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu vzrostl o 22,5 % hodnotově a o 35,8 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila aktivem 73,5 mld. Kč, které bylo meziročně o 5,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně zvětšil o 0,6 mld. Kč a činil 33,7 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Maďarskem o 1,7 mld. Kč, Slovenskem o 1,5 mld. Kč, Dánskem o 1,4 mld. Kč, Španělskem o 1,3 mld. Kč a Německem o 0,1 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 1,4 mld. Kč, Polskem o 1,2 mld. Kč a Ruskem o 1,1 mld. Kč.

V lednu až listopadu vývoz stoupl o 1,6 % a dovoz stagnoval. Přebytek obchodní bilance dosáhl 344,7 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 44,4 mld. Kč. Růst přebytku byl zřejmý zejména u strojů a dopravních prostředků (o 30,1 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (o 14,6 mld. Kč). Negativně bilanci ovlivnilo prohloubení deficitu u minerálních paliv (o 7,4 mld. Kč).

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v listopadu 2013 přebytek 12,9 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).Poznámky

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,9 % a přijetí od 97,9 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty .

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou definitivní , údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v metodice /zo


Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) .
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010