Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - duben 2024

Duben přinesl dvouciferný meziroční růst vývozu i dovozu

Kód: 241018-24

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,1 mld. Kč, který byl meziročně o 24,1 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 15,7 mld. Kč (vývoz vzrostl o 29,7 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se o 6,5 mld. Kč zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 4,5 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 4,4 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,5 mld. Kč a základními kovy o 2,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně zvýšil o 12,4 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 11,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 19,7 % na 416,2 mld. Kč a dovoz o 13,1 % na 383,1 mld. Kč. Duben 2024 měl o tři pracovní dny více než duben 2023.

„Ve čtvrtém měsíci letošního roku došlo k meziročnímu růstu vývozu téměř u všech komoditních skupin. Dominoval opět zahraniční obchod s motorovými vozidly, a to jak na straně vývozu, tak dovozu. Naopak k nejvyššímu poklesu došlo u dovozu ropy a zemního plynu, kde jsme zaznamenali meziroční pokles o 4,4 mld. Kč,“ říká Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. 

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 1,1 % a dovoz o 0,3 %.

V lednu až dubnu 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 117,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 68,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,9 % a dovoz o 0,4 %.


____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím. 

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím. 

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích. 

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 a 2024 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance  tel. 274 054 144 , e-mail: jana.mazankova@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 8. 7. 2024

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010