Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - květen 2012

Meziročně: vývoz +2,8 %, dovoz -1,1 %

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v květnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 2,8 %, zatímco dovoz klesl o 1,1 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 23,1 mld. Kč, který byl meziročně o 9,6 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,9 % a dovoz o 1,2 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,5 % a stagnaci dovozu.

Meziročně se v běžných cenách vývoz zvýšil o 2,8 % (7,0 mld. Kč), zatímco dovoz klesl o 1,1 % (2,6 mld. Kč). Pokles dovozu byl zaznamenán poprvé od prosince 2009. Vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 1,9 % (3,7 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 6,7 % (3,3 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 1,2 % (2,4 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku o 0,6 % (0,2 mld. Kč).

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám klesl zahraniční obchod při přepočtu na eura (vývoz o 1,0 % a dovoz o 4,8 %) i na dolary (vývoz o 11,8 % a dovoz o 15,2 %).

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 23,1 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 vyšší o 9,6 mld. Kč. Bilance subjektů se sídlem v České republice dosáhla přebytku 4,9 mld. Kč (oproti deficitu 1,2 mld. Kč v květnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 18,2 mld. Kč (proti aktivu 14,8 mld. Kč v květnu 2011).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 3,5 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 2,1 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 2,0 mld. Kč, nápojů a tabáku a surovin (shodně o 0,2 mld. Kč). Ke zmenšení záporného salda došlo u potravin a živých zvířat o 1,0 mld. Kč a minerálních paliv o 0,3 mld. Kč. Prohloubení deficitu zaznamenaly pouze chemické výrobky o 0,3 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 3,0 % (4,0 mld. Kč). Přírůstek zaznamenaly především silniční vozidla (o 1,8 mld. Kč) a výpočetní technika (o 1,3 mld. Kč). Klesl vývoz telekomunikačních zařízení (o 1,3 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 0,5 % (0,5 mld. Kč). Zvýšil se hlavně dovoz strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,6 mld. Kč) a silničních vozidel (o 1,0 mld. Kč). Pokles byl zaznamenán u dovozu telekomunikačních zařízení (o 1,7 mld. Kč) a elektrických přístrojů a spotřebičů (o 1,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl pouze o 0,2 %. Dovoz ropy se snížil v hodnotovém vyjádření o 0,3 % a v naturálním vyjádření o 13,5 %. Dovoz zemního plynu byl v hodnotovém vyjádření o 16,0 % vyšší a v naturálním vyjádření klesl o 10,2 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 59,3 mld. Kč, který byl meziročně o 3,6 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU vykázala bilance schodek 36,2 mld. Kč, meziročně o 6,0 mld. Kč menší. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,3 mld. Kč, a Slovenskem o 1,1 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo v obchodě s Čínou o 3,7 mld. Kč a Ruskem o 3,2 mld. Kč a prohloubilo se o 2,4 mld. Kč v obchodě s Koreou. Bilance se zhoršila v obchodě s Polskem o 1,5 mld. Kč přechodem z aktiva do pasiva.

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 8,8 % a dovoz o 3,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 141,6 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 60,4 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků (o 43,6 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 10,7 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 4,3 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v květnu 2012 přebytek 4,1 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,0 % a přijetí od 98,2 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v m etodice /zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita)
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010