Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - srpen 2013

Meziročně vývoz vzrostl, dovoz stagnoval

Kód: r-6001-13
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v srpnu v běžných cenách zvýšil vývoz o 1,9 %, dovoz meziročně stagnoval. Obchodní bilance skončila přebytkem 20,6 mld. Kč, který byl meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,8 % a dovoz o 4,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,8 % a dovozu o 1,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 1,9 % (4,5 mld. Kč), zatímco dovoz se oproti srpnu 2012 téměř nezměnil, respektive se zvýšil jen o 0,1 % (0,2 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 2,7 % (5,0 mld. Kč), vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl nižší o 1,0 % (0,6 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice vzrostl o 1,9 % (3,5 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 8,9 % (3,3 mld. Kč).

V důsledku rozdílného vývoje kurzu koruny vůči euru a dolaru klesl v přepočtu na eura vývoz o 1,3 % a dovoz o 3,0 %, zatímco při vyjádření v dolarech vývoz stoupl o 6,0 % a dovoz o 4,1 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v srpnu přebytkem 20,6 mld. Kč, který byl meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala pasívum 0,1 mld. Kč (proti deficitu 1,6 mld. Kč v srpnu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 20,7 mld. Kč (proti přebytku 18,0 mld. Kč v srpnu 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 9,3 mld. Kč, surovin o 0,3 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Naopak se prohloubil schodek obchodu s minerálními palivy o 3,9 mld. Kč a s chemickými výrobky o 0,8 mld. Kč a kladné saldo se zmenšilo u polotovarů a materiálů o 0,8 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 0,1 mld. Kč. Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty zůstal na stejné úrovni jako v srpnu 2012 (2,3 mld. Kč).

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 6,5 % (7,9 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel o 10,9 mld. Kč (vliv nízké srovnávací základny srpna 2012), zatímco pokles vývozu zaznamenala především výpočetní technika (o 3,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 1,5 % (1,3 mld. Kč). Snížil se dovoz výpočetní techniky (o 4,1 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,0 mld. Kč). Přírůstek byl patrný hlavně u silničních vozidel (o 2,5 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,2 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl o 4,7 % (1,2 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 4,3 % v hodnotovém vyjádření a o 9,1 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 28,4 % hodnotově a o 54,0 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila aktivem 51,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 2,8 mld. Kč na 30,0 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Čínou o 3,3 mld. Kč, Japonskem o 1,1 mld. Kč a Norskem o 1,0 mld. Kč a přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 1,2 mld. Kč, Francií a Spojeným královstvím (shodně o 1,1 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s Ruskem o 3,5 mld. Kč a Polskem o 1,2 mld. Kč a klesl přebytek obchodu se Slovenskem o 0,5 mld. Kč.

V lednu až srpnu klesl vývoz o 0,6 % a dovoz o 2,5 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 238,4 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 34,5 mld. Kč. Ke zlepšení bilance vlivem přírůstku kladného salda došlo u strojů a dopravních prostředků (o 20,2 mld. Kč), průmyslového spotřebního zboží (o 11,9 mld. Kč), a polotovarů a materiálů (o 7,5 mld. Kč).

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v srpnu 2013 přebytek 0,3 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,7 % a přijetí od 97,6 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v meto dice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010