Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2021

Obchodní bilance byla po pěti měsících v přebytku

Kód: 241018-21

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,7 mld. Kč, který byl meziročně o 26,3 mld. Kč nižší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 7,6 mld. Kč  v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 7,2 mld. Kč a základními kovy o 5,1 mld. Kč. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 4,5 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem o 8,3 mld. Kč vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny. Zvýšil se také přebytek u produktů souvisejících s odpady o 1,1 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 % na 380,4 mld. Kč a dovoz o 17,1 % na 374,7 mld. Kč. Listopad 2021 měl o jeden pracovní den více než listopad 2020.

V lednu až listopadu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,4 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 147,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 13,4 % a dovoz o 19,0 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 6,0 % a dovoz o 2,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,3 %) a dovozu (o 1,2 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v listopadu přebytkem 76,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč nižší. Kladné saldo obchodu s Francií kleslo o 3,1 mld. Kč a zvětšil se deficit obchodu s Polskem o 2,1 mld. Kč. Vzrostlo naopak aktivum obchodu s Německem o 3,7 mld. Kč a Slovenskem o 2,9 mld. Kč.

V listopadu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,7 %. Meziročně stoupl vývoz do eurozóny o 8,2 % (19,0 mld. Kč) na 250,7 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 13,0 % (20,1 mld. Kč) a dosáhl 175,1 mld. Kč. V listopadu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,2 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 23,6 mld. Kč na 68,5 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 9,9 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 6,0 mld. Kč a Kazachstánem o 2,0 mld. Kč.

____________________

Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.

2) Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace:
07. 02. 2022


 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010