Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - říjen 2012

Historicky nejvyšší vývoz a dovoz

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,5 % a dovoz o 8,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 2,4 % a dovoz o 3,4 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 1,3 % a dovozu o 1,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 7,5 % (19,7 mld. Kč) a dovoz o 8,2 % (18,9 mld. Kč). Tempo růstu dovozu bylo vyšší než tempo růstu vývozu poprvé od května 2011. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 7,9 % na 531,3 mld. Kč a dosáhl nejvyšší měsíční hodnoty od roku 1993. Říjen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 3 pracovní dny více.

Vývoz společností sídlících v České republice se zvýšil o 9,2 % (17,8 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 2,7 % (1,9 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice stoupl o 10,3 % (19,8 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 2,3 % (0,9 mld. Kč).

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod vyjádřený v eurech (vývoz o 7,1 % a dovoz o 7,8 %) i v dolarech (vývoz o 1,6 % a dovoz o 2,3 %) pomaleji než v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila v říjnu přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl druhý nejvyšší v roce 2012. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 bylo saldo o 0,8 mld. Kč větší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala schodek 1,5 mld. Kč (oproti aktivu 0,4 mld. Kč v říjnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila přebytkem 34,5 mld. Kč (proti kladnému saldu 31,7 mld. Kč v říjnu 2011).

Kladné saldo se meziročně zvýšilo u průmyslového spotřebního zboží o 3,3 mld. Kč, strojů a dopravních prostředků o 3,1 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 1,7 mld. Kč a deficit se zmenšil u potravin a živých zvířat o 0,1 mld. Kč. Schodek obchodu se prohloubil u minerálních paliv o 6,8 mld. Kč, chemických výrobků o 0,3 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu surovinami o 1,0 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 3,3 % (4,9 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,4 mld. Kč) a silničních vozidel a výpočetní techniky (shodně o 1,6 mld. Kč). Klesl naopak vývoz telekomunikačních zařízení (o 5,3 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 1,8 % (1,8 mld. Kč), z čehož největší přírůstek zaznamenal dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,1 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,0 mld. Kč). Snížil se dovoz výpočetní techniky (o 2,5 mld. Kč). Růst dovozu minerálních paliv meziročně o 35,5 % (7,0 mld. Kč) byl ovlivněn hlavně vyšším dovozem ropy (hodnotově o 154,1 % a naturálně o 146,0 %). Dovoz zemního plynu vzrostl o 20,2 % v hodnotovém vyjádření, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 3,0 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 64,6 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší. Schodek bilance se státy mimo EU zůstal na stejné úrovni jako v říjnu předchozího roku (31,6 mld. Kč). Ke zlepšení bilance došlo v obchodě s Čínou poklesem deficitu o 4,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Rakouskem o 2,6 mld. Kč, Spojeným královstvím (o 2,3 mld. Kč), Německem (o 0,7 mld. Kč) a Slovenskem (o 0,4 mld. Kč). Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskem (o 4,9 mld. Kč) a Itálií (o 1,8 mld. Kč) a přebytek klesl v obchodě s Francií (o 1,8 mld. Kč).

V lednu až říjnu vzrostl vývoz o 8,0 % a dovoz o 3,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 269,2 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 103,6 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků o 67,0 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 21,3 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu a minerálními palivy o 11,5 mld. Kč a s chemickými výrobky o 5,2 mld. Kč

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v říjnu 2012 přebytek 4,8 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,1 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v met odice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. 1. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010