Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - březen 2013

Meziročně: Vývoz klesl více než dovoz

Kód: r-6001-13
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v březnu meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 7,1 % a dovoz o 6,5 %. Obchodní bilance skončila aktivem 32,3 mld. Kč, které bylo meziročně o 4,1 mld. Kč nižší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,2 %, zatímco dovoz vzrostl 0,5 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,7 % a dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách se snížil vývoz o 7,1 % (19,9 mld. Kč) a dovoz o 6,5 % (15,7 mld. Kč). Meziročně nižší vývoz je registrován od prosince 2012, pokles dovozu je patrný o měsíc déle. Vývoz společností sídlících v České republice klesl o 5,6 % (12,1 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl nižší o 12,1 % (7,7 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 7,1 % (14,5 mld. Kč), dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 3,4 % (1,3 mld. Kč).

V důsledku oslabení české koruny vůči oběma hlavním měnám klesl zahraniční obchod vyjádřený v eurech (vývoz o 10,7 % a dovoz o 10,1 %) i v dolarech (vývoz o 12,3 % a dovoz o 11,7 %).

Bilance zahraničního obchodu skončila v březnu přebytkem 32,3 mld. Kč, který byl meziročně o 4,1 mld. Kč nižší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 12,3 mld. Kč (proti přebytku 10,0 mld. Kč v březnu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 20,1 mld. Kč (proti přebytku 26,5 mld. Kč v březnu 2012).

Přebytek meziročně klesl u strojů a dopravních prostředků o 8,5 mld. Kč, surovin o 0,4 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 0,1 mld. Kč a prohloubil se deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty o 0,5 mld. Kč. Příznivý vliv na celkovou bilanci mělo snížení pasiva u minerálních paliv o 3,3 mld. Kč a chemických výrobků o 0,4 mld. Kč. Růst přebytku zaznamenal obchod s polotovary a materiály o 0,9 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 11,7 % (18,0 mld. Kč) a celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 9,5 % (9,5 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz a dovoz silničních vozidel (o 7,7 mld. Kč a o 2,8 mld. Kč), výpočetní techniky (o 4,9 mld. Kč a o 2,2 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (shodně o 1,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 10,0 % (2,6 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 3,6 % v hodnotovém vyjádření a o 3,8 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl nižší o 12,3 % hodnotově a o 14,9 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila aktivem 62,1 mld. Kč, které bylo meziročně o 4,0 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,3 mld. Kč na 29,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 1,8 mld. Kč a Tureckem o 1,7 mld. Kč. Klesl naopak v obchodě s Francií o 1,3 mld. Kč, Spojeným královstvím, Švýcarskem a Ukrajinou (shodně o 1,1 mld. Kč) a Slovenskem o 0,4 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 2,8 mld. Kč a Ruskem o 0,5 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Nizozemskem o 1,2 mld. Kč.

V lednu až březnu klesl vývoz o 4,4 % a dovoz o 5,2 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 96,0 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 1,4 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u minerálních paliv (zmenšení pasiva 5,4 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (vzestup kladného salda o 2,5 mld. Kč). Negativní dopad na bilanci měl pokles aktiva strojů a dopravních prostředků o 7,6 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v březnu 2013 přebytek 17,8 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,3 % a přijetí od 97,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v metodice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010