Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - duben 2012

Vývoz rostl rychleji než dovoz

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v dubnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 8,4 % a dovoz o 4,8 %. Obchodní bilance skončila aktivem 22,0 mld. Kč, které bylo meziročně o 8,8 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,7 %, zatímco dovoz vzrostl o 1,4 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a vzestup dovozu o 0,2 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 8,4 % (19,2 mld. Kč) a dovoz o 4,8 % (10,4 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 8,6 % (15,5 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 7,4 % (3,7 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice stoupl o 3,2 % (5,8 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku o 13,7 % (4,6 mld. Kč).

Vlivem oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod pomaleji při přepočtu na eura (vývoz o 6,1 % a dovoz o 2,6 %) než obchod vyjádřený v českých korunách a vývoz a dovoz vyjádřený v dolarech klesl o 3,3 % a 6,5 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 22,0 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 vyšší o 8,8 mld. Kč. Bilance subjektů se sídlem v České republice dosáhla přebytku 5,5 mld. Kč (oproti deficitu 4,2 mld. Kč v dubnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 16,5 mld. Kč (proti aktivu 17,4 mld. Kč v dubnu 2011).

Kladné saldo se meziročně zvýšilo u strojů a dopravních prostředků o 3,9 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží a surovin (shodně o 1,3 mld. Kč) a polotovarů a materiálu o 0,7 mld. Kč. Zmenšení schodku zaznamenaly potraviny a živá zvířata o 1,5 mld. Kč a chemické výrobky o 0,4 mld. Kč. Deficit se prohloubil u minerálních paliv o 0,3 mld. Kč a přebytek obchodu s nápoji a tabákem (0,3 mld. Kč) zůstal na úrovni dubna 2011.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 7,8 % (9,9 mld. Kč). Přírůstek zaznamenaly především silniční vozidla (o 4,1 mld. Kč) a ostatní dopravní a přepravní prostředky (o 2,4 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 6,6 % (6,1 mld. Kč). Zvýšil se zejména dovoz výpočetní techniky (o 3,2 mld. Kč) a silničních vozidel (o 1,3 mld. Kč). K poklesu vývozu a dovozu došlo u telekomunikačních zařízení o 2,0 mld. Kč a 2,6 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl o 10,2 % (2,4 mld. Kč). Dovoz ropy vzrostl v hodnotovém vyjádření o 31,2 % a v naturálním vyjádření o 9,7 %. Dovoz zemního plynu byl v hodnotovém vyjádření o 8,2 % vyšší, v naturálním vyjádření se snížil o 17,5 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 59,0 mld. Kč, který byl meziročně o 2,2 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU skončila bilance deficitem 37,0 mld. Kč, meziročně o 6,6 mld. Kč nižším. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč a Slovenskem o 0,8 mld. Kč a klesl v obchodě s Nizozemskem o 1,5 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ukrajinou o 2,5 mld. Kč a záporné saldo se zmenšilo v obchodě s Japonskem o 1,1 mld. Kč, Čínou o 0,8 mld. Kč a Ruskem o 0,2 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Koreou o 1,4 mld. Kč.

V lednu až dubnu vzrostl vývoz o 10,6 % a dovoz o 5,8 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 116,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 49,3 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků (o 39,7 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 8,7 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 5,2 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v dubnu 2012 přebytek 6,7 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,6 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v m etodice /zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita)
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 9. 7. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010