Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - prosinec 2014

Kód: 241018-14


Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem 3,0 mld. Kč, což byl v meziročním srovnání o 7,2 mld. Kč lepší výsledek.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 7,6 mld. Kč a zlepšení bilance obchodu s nápoji a tabákem o 1,4 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva. Nepříznivý vývoj byl patrný u bilance obchodu s chemickými výrobky (meziroční prohloubení deficitu o 1,4 mld. Kč), průmyslového spotřebního zboží a surovin (pokles kladného salda o 0,8 mld. Kč a o 0,4 mld. Kč). Přebytek bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky ve výši 19,4 mld. Kč zůstal ve srovnání s prosincem 2013 beze změny.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 32,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 3,0 mld. Kč na 33,7 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v prosinci meziročně zvýšil o 10,0 % (na 235,9 mld. Kč) a dovoz o 6,3 % (na 238,9 mld. Kč).

V roce 2014 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 157,1 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 50,5 mld. Kč. Vývoz a dovoz se meziročně zvýšil o 12,7 % a dovoz o 11,4 %.
Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: http://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v prosinci zvýšil vývoz o 10,3 % a dovoz o 5,1 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění stoupl vývoz o 1,4 %, zatímco dovoz klesl o 2,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,3 % a dovozu o 0,1 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v prosinci meziročně vzrostl o 9,9 % a 4,7 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 1,1 % a 5,8 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 279,0 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 256,3 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 12,3 % (17,5 mld. Kč). Vzrostl především vývoz silničních vozidel (o 5,4 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,8 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 11,2 % (12,3 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,6 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,2 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně snížil o 27,7 % (7,9 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 20,1 % hodnotově a o 5,8 % naturálně. Dovoz zemního plynu byl nižší o 52,5 % v hodnotovém vyjádření a o 45,2 % v naturálním vyjádření.

V roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 stoupl vývoz o 13,5 % a dovoz o 11,8 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 763,8 mld. Kč na 6 762,0 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/vzoph_cr.


Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr.
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.
Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,1 % firem na straně odeslání a od 98,2 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.
Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-14 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-prosinec-2014-z1y9rbokxi
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 9. 3. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010