Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2020

Pokles dovozu opět přispěl k meziročně vyššímu přebytku bilance

Kód: 241018-20

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,4 mld. Kč, který byl meziročně o 15,2 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 6,1 mld. Kč a menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,7 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství). Vzrostlo také kladné saldo bilance strojů a zařízení o 2,7 mld. Kč a ostatních dopravních prostředků o 1,9 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,1 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v červenci přebytkem 50,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,5 mld. Kč vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 7,6 mld. Kč a dosáhl 35,8 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,9 % a dovoz o 5,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 5,3 %) a dovozu (o 3,9 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 1,1 % na 288,4 mld. Kč a dovoz o 6,2 % na 275,0 mld. Kč. Červenec 2020 měl stejný počet pracovních dní jako červenec 2019.

V lednu až červenci 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,2 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 38,3 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 11,8 % a dovoz o 10,6 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2019 vzrostl meziročně vývoz o 2,1% na 3 691,8 mld. Kč a dovoz o 0,8 % na 3 546,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 145,7 mld. Kč ve srovnání s 98,5 mld. Kč v roce 2018.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://csu.gov.cz/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

 

Upozornění na změny:
Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

 

Poznámky:
1)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2018 a 2019 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců.
Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail:
stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr 
Termín
zveřejnění další Rychlé informace: 7. 10. 2020

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010