Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - prosinec 2010

Nízké aktivum při vysokém meziročním růstu vývozu i dovozu

Kód: r-6001-10
Podle předběžných údajů se v prosinci meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 27,0 % a dovoz o 28,5 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 1,0 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč nižší.
V roce 2010 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 17,7 % a dovoz o 20,3 %. Roční bilance dosáhla aktiva 124,5 mld. Kč, které bylo o 25,0 mld. Kč nižší než v roce 2009.

* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,0 % a dovoz o 1,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,0 % a dovozu o 0,8 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 27,0 % (44,5 mld. Kč) a dovoz o 28,5 % (46,2 mld. Kč). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval již desátý měsíc. Posílení CZK vůči EUR znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (31,6 % a 33,2 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD byl vzestup vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší než v korunách (19,1 % a 20,5 %).

Obchodní bilance skončila přebytkem 1,0 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč nižší. Prosincové saldo bylo od vzniku České republiky až do roku 2008 vždy záporné. Růst přebytku zaznamenal obchod se stroji a dopravními prostředky o 3,7 mld. Kč a průmyslovým spotřebním zbožím o 1,9 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se naopak zhoršila bilance obchodu s polotovary a materiály o 3,8 mld. Kč, surovinami o 1,1 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. Prohloubení deficitu zaznamenaly chemické výrobky o 1,3 mld. Kč a minerální paliva o 1,0 mld. Kč. Bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty zůstala na úrovni prosince 2009 (schodek 3,1 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 29,6 % (26,9 mld. Kč). Zvýšil se především vývoz výpočetní techniky o 6,6 mld. Kč, elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů o 5,4 mld. Kč a silničních vozidel o 4,7 mld. Kč. Dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 32,4 % (23,2 mld. Kč). Největší přírůstky zaznamenal dovoz výpočetní techniky (o 8,4 mld. Kč), elektrických zařízení přístrojů a spotřebičů (o 4,7 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 3,6 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 27,0 % (4,6 mld. Kč), z čehož nejvíce se zvýšil dovoz ropy (o 26,6 % hodnotově a o 5,2 % naturálně) a zemního plynu (o 35,8 % hodnotově a o 0,7 % naturálně). Vývoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 55,6 % (3,6 mld. Kč).

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 45,8 mld. Kč, který byl meziročně o 12,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 13,9 mld. Kč na 44,8 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 5,2 mld. Kč a Slovenskem o 2,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 1,4 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 0,1 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 12,7 mld. Kč a Koreou o 0,9 mld. Kč.

V roce 2010 v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 17,7 % a dovoz o 20,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, který byl proti roku 2009 o 25,0 mld. Kč nižší. Vzestup kladného salda vykázal obchod s průmyslovým spotřebním zbožím o 18,8 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 6,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 2,7 mld. Kč. Prohloubil se deficit obchodu s minerálními palivy o 29,1 mld. Kč, chemickými výrobky o 5,1 mld. Kč a potravinami a živými zvířaty o 2,1 mld. Kč. Snížení přebytku zaznamenal obchod s polotovary a materiály o 15,7 mld. Kč, surovinami o 0,7 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,3 mld. Kč.

Zahraniční obchod se státy EU skončil v roce 2010 přebytkem 593,5 mld. Kč, který byl meziročně o 109,3 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU se schodek prohloubil o 134,3 mld. Kč na 468,9 mld. Kč. Aktivum se zvýšilo v obchodě s Německem o 26,2 mld. Kč, Slovenskem o 18,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 11,1 mld. Kč, Francií o 10,4 mld. Kč a Itálií o 10,3 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 84,2 mld. Kč, Koreou o 11,8 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 9,7 mld. Kč a Ruskem o 9,4 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 97,8 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Analýza ČSÚ - Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných sprá vních dokumentů.
Navazující tabulky: Zahraniční obchod ČR (w-6001-10), /ep-6
Dotazovací systém zahraničního obchodu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.


Upozornění:

Počínaje zpracováním dat zahraničního obchodu za měsíc leden 2011 budou zveřejňovány jako další informace údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů vztahujících se k DPH, a to podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na konceptu změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Před prvním publikováním dat 9. 3. 2011 uspořádá ČSÚ k této problematice samostatný seminář.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010