Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - červenec 2012

Nejnižší měsíční obrat v letošním roce

Kód: r-6001-12
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v červenci meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 10,3 % a dovoz o 4,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 25,8 mld. Kč, který byl meziročně o 13,8 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 2,0 %, zatímco dovoz klesl o 0,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,4 % a pokles dovozu o 0,2 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 10,3 % (22,6 mld. Kč) a dovoz o 4,2 % (8,8 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu dosáhl 460,0 mld. Kč, což byla nejnižší měsíční hodnota obratu v letošním roce. Vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 10,8 % (18,1 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 8,5 % (4,6 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 5,4 % (9,4 mld. Kč) zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 1,7 % (0,6 mld. Kč).

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám při přepočtu na eura vývoz vzrostl o 5,5 % a dovoz klesl o 0,2 %. Při vyjádření v dolarech klesl vývoz o 9,1 % a dovoz o 14,1 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 25,8 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 vyšší o 13,8 mld. Kč. Bilance subjektů se sídlem v České republice dosáhla přebytku 0,9 mld. Kč (oproti deficitu 7,8 mld. Kč v červenci 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 24,9 mld. Kč (proti aktivu 19,8 mld. Kč v červenci 2011).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 9,0 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 3,0 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 2,3 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovinami o 1,4 mld. Kč. Záporné saldo se zvětšilo u chemických výrobků o 1,7 mld. Kč a minerálních paliv o 0,7 mld. Kč. Zmenšení deficitu bylo zaznamenáno u potravin a živých zvířat o 0,2 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 9,6 % (11,5 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel (o 4,5 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,0 mld. Kč), strojů a zařízení k výrobě energie a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (shodně o 1,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 3,0 % (2,5 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstek zaznamenala elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 2,6 mld. Kč) a silniční vozidla (o 1,5 mld. Kč). Pokles dovozu byl zaznamenán u výpočetní techniky (o 2,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 2,1 % (0,5 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 1,3 %, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 5,5 %. Dovoz zemního plynu vzrostl o 28,3 % v hodnotovém vyjádření a o 5,2 % v naturálním vyjádření.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 52,7 mld. Kč, který byl meziročně o 2,4 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU vykázala bilance schodek 26,9 mld. Kč, meziročně o 11,4 mld. Kč menší. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 4,6 mld. Kč, Slovenskem o 1,2 mld. Kč a Spojenými státy o 1,1 mld. Kč. Záporné saldo kleslo v obchodě s Ruskem o 3,0 mld. Kč, Čínou o 2,7 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ukrajinou o 1,4 mld. Kč. V důsledku přechodu aktiva do pasiva se naopak zhoršila bilance obchodu s Norskem o 1,8 mld. Kč, Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a Itálií o 1,5 mld. Kč.

V lednu až červenci vzrostl vývoz o 8,8 % a dovoz o 3,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 194,5 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 84,7 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků o 55,3 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 17,4 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s chemickými výrobky o 5,4 mld. Kč a minerálními palivy o 3,1 mld. Kč.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2011 vzrostl meziročně vývoz o 13,7 % na 2 878,7 mld. Kč a dovoz o 11,4 % na 2 687,6 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 191,1 mld. Kč ve srovnání s 121,2 mld. Kč v roce 2010.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v červenci 2012 přebytek 5,9 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,4 % a přijetí od 97,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní podle uzávěrky k 28. srpnu 2012, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsažen y v metodice /zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 8. 10. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010