Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům v ČSÚ, na které se vztahuje oznamovací povinnost, podávat formou čestného prohlášení oznámení o osobním zájmu, o činnostech, o majetku, o příjmech a závazcích, a to i v případě, že ke skutečnostem, které jsou povinni oznámit, nedošlo (tzv. „negativní oznámení“).

Všechna uvedená oznámení podávají veřejní funkcionáři působící v ČSÚ (případně osoby, které jimi byly) Ministerstvu spravedlnosti, které je současně správcem registru oznámení, jakožto informačního systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 14b odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů zaručuje každému právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě a v rozsahu stanoveném zákonem do registru oznámení, a to již od prvního dne následujícího po lhůtě stanovené pro podání konkrétního oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 a 2 jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti*. Z nahlížení jsou vždy vyňaty tyto údaje: datum a místo narození veřejného funkcionáře, identifikace nemovité věci a údaje, které Ministerstvu spravedlnosti veřejní funkcionáři poskytli dobrovolně.  

Bližší informace k podobě a funkci registru včetně role Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete na webové adrese Ministerstva spravedlnosti ČR.

*Pozn.: komu se žádost podává a jaké musí mít náležitosti viz "Často kladené otázky"