Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - září 2022

Obchodní bilance byla v důsledku dovozu fosilních paliv opět záporná

Kód: 241018-22

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,9 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč menší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 10,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,4 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 2,1 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 16,7 mld. Kč a elektřinou o 7,7 mld. Kč.

Meziročně pozitivnější údaje ze zahraničního obchodu s motorovými vozidly a jejich díly byly výrazně ovlivněny zejména nedostatkem klíčových komponent pro výrobu v loňském roce. Celková obchodní bilance skončila v červených číslech osmý měsíc v řadě. Naposledy jsme podobnou situaci zažili v únoru 2009,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v září meziročně zlepšila o 31,0 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 28,4 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 25,8 % na 409,9 mld. Kč a dovoz o 23,8 % na 423,7 mld. Kč. Září 2022 mělo stejný počet pracovních dní jako září 2021.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,9 % a dovoz o 1,3 %.

V lednu až září 2022 vykázala obchodní bilance schodek 146,2 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 20,2 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 13,4 % a dovoz o 19,2 %.

__________________
Metodické poznámky:

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu.

_______________
Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
241014-22 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 07. 12. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010