Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - říjen 2019

Bilanci ovlivnila nižší hodnota dovozu fosilních paliv

Kód: 241018-19

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 7,8 mld. Kč lepší výsledek.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) v národním pojetí2) příznivě ovlivnil především meziročně nižší schodek bilance ropy a zemního plynu o 4,0 mld. Kč. Dále vzrostl přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 2,5 mld. Kč, zlepšila se bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva) a záporné saldo u základních kovů se zmenšilo o 1,3 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci byl patrný hlavně u počítačů, elektronických a optických přístrojů, kde se prohloubil deficit o 2,8 mld. Kč. Kladné saldo bilance s motorovými vozidly meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 64,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,6 mld. Kč a dosáhl 55,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,2 %) i dovozu (o 1,2 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 3,2 % na 335,9 mld. Kč a dovoz o 5,5 % na 328,7 mld. Kč. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen předchozího roku.

V lednu až říjnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 143,8 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 57,8 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,1 % a dovoz o 1,2 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
.
 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3) se v říjnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 2,9 % a dovoz o 5,0 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 422,2 mld. Kč a dovoz zboží 380,5 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v září 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika
.

 

________________

Poznámky:
1)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky

2)
Národní pojetí zahraničního obchodu
vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3)
Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu
vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné.

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 254, e-mail:
stanislav.konvicka@csu.gov.cz

Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datová sada: 241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 9. 1. 2020

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010