Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - únor 2011

Dvanáctý měsíc předstihu růstu dovozu před vývozem

Kód: r-6001-11
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v únoru meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 18,4 % a dovoz o 20,5 %. Přebytek obchodní bilance ve výši 13,7 mld. Kč byl meziročně o 0,9 mld. Kč nižší.

* * *

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 2,1 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 1,0 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 18,4 % (33,8 mld. Kč) a dovoz o 20,5 % (34,8 mld. Kč). Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna února 2010, kdy obrat zahraničního obchodu dosáhl druhé nejnižší měsíční hodnoty v roce 2010. Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval již dvanáctý měsíc. Vlivem posílení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na EUR (vývoz o 26,6 % a dovoz o 28,9 %) i USD (vývoz o 26,3 % a dovoz o 28,6 %) než obchod vyjádřený v korunách.

Obchodní bilance skončila přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,9 mld. Kč nižší. Růst přebytku vykázaly stroje a dopravní prostředky (o 3,9 mld. Kč) a průmyslové spotřební zboží (o 0,8 mld. Kč); schodek obchodu s potravinami a živými zvířaty se zmenšil o 0,3 mld. Kč. Naopak prohloubení deficitu zaznamenala minerální paliva (o 3,2 mld. Kč) a chemické výrobky (o 1,6 mld. Kč). Kladné saldo kleslo u obchodu se surovinami o 0,5 mld. Kč, polotovary a materiály (o 0,3 mld. Kč) a nápoji a tabákem (o 0,3 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 17,5 % (17,5 mld. Kč). Zvýšil se především vývoz silničních vozidel (o 5,2 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,1 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,1 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 19,5 % (13,7 mld. Kč), z čehož největší přírůstek zaznamenal dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a výpočetní techniky (shodně o 3,6 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 27,4 % (4,7 mld. Kč). Dovoz ropy v hodnotovém vyjádření stoupl o 17,1 %, v naturálním vyjádření se snížil o 3,5 %. Dovoz zemního plynu se meziročně zvýšil o 29,8 % hodnotově a o 5,0 % naturálně.

Obchodní bilance se státy EU vykázala přebytek 53,2 mld. Kč, který byl meziročně o 7,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 8,0 mld. Kč na 39,5 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 6,1 mld. Kč, Francií o 1,6 mld. Kč a Slovenskem o 0,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se Spojenými státy o 2,5 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 7,5 mld. Kč a Ruskem o 1,4 mld. Kč.

V lednu až únoru vzrostl vývoz o 23,3 % a dovoz o 25,1 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 31,2 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 1,2 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u strojů a dopravních prostředků, kde se meziročně zvýšilo aktivum o 14,2 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 7,9 mld. Kč.

Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala obchodní bilance přebytek 2,0 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 96,8 % a přijetí od 96,5 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Údaje v národním pojetí podle metodiky platební bilance a národních účtů jsou měsíčně propočítávány na základě údajů statistiky zahraničního obchodu v kombinaci s údaji z Přiznání k dani z přidané hodnoty. V měsících, kdy ještě nejsou údaje z daňových přiznání k dispozici, jsou extrapolována data z předchozích období. Tato metodika spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prováděných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, tj. rozdíl mezi hodnotou nákupu zboží v tuzemsku v případě vývozu nebo prodeje do tuzemska v případě dovozu a hodnotou deklarovanou při přechodu hranic. Zatímco předmětem statistiky zahraničního obchodu v dosud publikovaném mezinárodním pojetí podle nařízení Parlamentu a Rady Evropské unie je pohyb zboží přes hranici, metodika platební bilance zdůrazňuje změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce mak roekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Dokumenty na internetu: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) /ep-6
Dotazovací systém zahraničního obchodu na internetu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2011
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce 2010 a 2011 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. V tabulce 8 byly zpřesněny údaje pouze za leden 2011. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010