Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - červen 2023

Nejvyšší měsíční bilance od počátku roku

Kód: 241018-23

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,2 mld. Kč, což byl meziročně o 33,4 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 16,6 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích i nižšího dovezeného množství. Přebytek obchodu s motorovými vozidly stoupl o 7,8 mld. Kč a deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 3,8 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles aktiva obchodu s elektřinou o 3,8 mld. Kč, kovodělnými výrobky o 1,8 mld. Kč a odpadními produkty o 1,1 mld. Kč.

Kladná bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 15,1 mld. Kč.

Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 18,5 mld. Kč.

Meziročně stoupl vývoz o 1,0 % na 398,3 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 7,2 % na 380,1 mld. Kč. Červen 2023 měl stejný počet dní jako červen 2022.

„Obchodní bilance za červen byla ve sledovaném měsíci poprvé po dvou letech kladná. V plusových hodnotách se drží již šest měsíců v řadě, takže za první pololetí roku je v přebytku 80 miliard Kč. Pro srovnání, v prvním pololetí předchozího roku byla ve velmi podobné výši, ale se záporným znaménkem,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,7 % a dovoz o 0,4 %.

V lednu až červnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 79,8 mld. Kč ve srovnání s deficitem 83,2 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 5,0 %, zatímco dovoz klesl o 2,4 %.

Metodické poznámky:
Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.
Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.
Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.


Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 a 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
241014-23 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace:
06. 09. 2023

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010