Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - červenec 2011

Vývoz rostl rychleji než dovoz

Kód: r-6001-11
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v červenci meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 9,3 % a dovoz o 4,0 %. Přebytek obchodní bilance 14,0 mld. Kč byl meziročně o 10,8 mld. Kč vyšší.

* * *

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,3 % a dovoz o 2,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,9 % a dovozu o 0,4 %.

Meziročně v běžných cenách rostl vývoz o 9,3 % (18,6 mld. Kč) a dovoz o 4,0 % (7,8 mld. Kč), což je nejméně v letošním roce. Vyšší tempo růstu vývozu než dovozu je patrné již druhý měsíc. Vlivem posílení CZK vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na EUR (vývoz o 13,6 % a dovoz o 8,1 %) a na USD (vývoz o 26,7 % a dovoz o 20,5 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.

Obchodní bilance skončila přebytkem 14,0 mld. Kč, který byl meziročně o 10,8 mld. Kč vyšší. Červencová obchodní bilance je nepřetržitě kladná od roku 2008, přičemž nejvyšší aktivum bylo zaznamenáno v letošním roce. Přebytek se zvýšil u strojů a dopravních prostředků (o 8,6 mld. Kč), průmyslového spotřebního zboží (o 1,8 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 1,3 mld. Kč). Pasivum se prohloubilo u minerálních paliv (o 1,8 mld. Kč) a surovin (o 0,5 mld. Kč), zmenšilo se naopak u potravin a živých zvířat (o 1,1 mld. Kč) a chemických výrobků (o 0,3 mld. Kč). Přebytek obchodní bilance s nápoji a tabákem (0,2 mld. Kč) zůstal na úrovni července 2010.

Vývoz strojů a dopravních prostředků zaznamenal meziroční přírůstek o 8,9 % (9,6 mld. Kč). Zvýšil se především vývoz silničních vozidel (o 5,5 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,2 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,9 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 1,3 % (1,0 mld. Kč). Významněji stoupl pouze dovoz silničních vozidel (o 2,3 mld. Kč) a strojních zařízení pro odvětví zpracovatelského průmyslu (o 1,8 mld. Kč). Dovoz se naopak snížil u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,7 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,1 mld. Kč). Největší vliv na celkový růst přebytku bilance strojů a dopravních prostředků měl přírůstek aktiva u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 5,6 mld. Kč), silničních vozidel (o 3,2 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 18,8 % (3,7 mld. Kč), především vlivem vyššího dovozu ropy (hodnotově o 38,1 % a naturálně o 11,7 %). Dovoz zemního plynu klesl hodnotově o 22,9 %, naturálně o 26,0 %.

Přebytek obchodní bilance se státy EU se meziročně zvýšil o 7,1 mld. Kč na 51,5 mld. Kč. Se státy mimo EU skončila bilance schodkem 37,5 mld. Kč, který se v porovnání s červencem 2010 zmenšil o 3,7 mld. Kč. Kladné saldo meziročně vzrostlo v obchodě s Německem o 1,8 mld. Kč a Slovenskem o 0,7 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Norskem o 1,3 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Čínou o 1,1 mld. Kč a Ruskem o 0,3 mld. Kč, prohloubil se naopak v obchodě s Ázerbájdžánem o 0,5 mld. Kč.

V lednu až červenci vzrostl vývoz o 15,7 % a dovoz o 14,7 %. Obchodní bilance skončila aktivem 113,5 mld. Kč, které bylo meziročně o 27,2 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde ve srovnání s lednem až červencem roku 2010 vzrostl přebytek o 53,8 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 23,8 mld. Kč a chemickými výrobky o 9,4 mld. Kč.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2010 vzrostl meziročně vývoz o 18,4 % na 2 532,8 mld. Kč a dovoz o 21,2 % na 2 411,6 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 121,2 mld. Kč ve srovnání s 149,6 mld. Kč v roce 2009.

Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala v červenci 2011 obchodní bilance schodek 0,2 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,0 % a přijetí od 98,2 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Údaje v národním pojetí podle metodiky platební bilance a národních účtů jsou měsíčně propočítávány na základě údajů statistiky zahraničního obchodu v kombinaci s údaji z Přiznání k dani z přidané hodnoty. V měsících, kdy ještě nejsou údaje z daňových přiznání k dispozici, jsou extrapolována data z předchozích období. Tato metodika spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prováděných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, tj. rozdíl mezi hodnotou nákupu zboží v tuzemsku v případě vývozu nebo prodeje do tuzemska v případě dovozu a hodnotou deklarovanou při přechodu hranic. Zatímco předmětem statistiky zahraničního obchodu v dosud publikovaném mezinárodním pojetí podle nařízení Parlamentu a Rady Evropské unie je pohyb zboží přes hranici, metodika platební bilance zdůrazňuje změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makro ekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Dokumenty na internetu: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) /produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-leden-az-prosinec-2011-a4m9mplwe3
Dotazovací systém zahraničního obchodu na internetu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. října 2011.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní podle uzávěrky k 26. srpnu 2011, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010