Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - červen 2022

Vývoz motorových vozidel zmírnil deficit obchodní bilance

Kód: 241018-22

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč větší.


Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19,0 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu se základními kovy o 3,6 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 2,0 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,9 mld. Kč, elektřinou o 3,9 mld. Kč a kovodělnými výrobky o 2,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 20,0 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 23,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 15,3 % na 394,2 mld. Kč a dovoz o 15,9 % na 406,3 mld. Kč. Červen 2022 měl stejný počet pracovních dní jako červen 2021.

„V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %.

V lednu až červnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 76,0 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 76,2 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 9,3 % a dovoz o 17,6 %.


Metodické poznámky:

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace: https://csu.gov.cz/produkty/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu.


Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 a 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.


Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje:
Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:

https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr

241014-22 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Termín zveřejnění další Rychlé informace:
06. 09. 2022

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010