Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - březen 2015

Kód: 241018-15

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,2 mld. Kč, který byl meziročně o 6,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnil meziroční pokles aktiva bilance strojů a dopravních prostředků o 7,4 mld. Kč (vlivem zejména většího schodku bilance telekomunikačních zařízení o 3,5 mld. Kč a strojů a zařízení k výrobě energie o 2,3 mld. Kč) a polotovarů a materiálů o 0,8 mld. Kč. Zlepšila se naopak bilance minerálních paliv, kde se zmenšil deficit o 1,9 mld. Kč. Téměř beze změny ve srovnání s březnem 2014 zůstal přebytek bilance průmyslového spotřebního zboží (4,9 mld. Kč) a záporné saldo chemických výrobků (13,7 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila přebytkem 61,6 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 12,3 mld. Kč na 40,8 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v březnu meziročně zvýšil o 10,2 % (na 302,4 mld. Kč) a dovoz o 13,7 % (na 283,1 mld. Kč).

lednu až březnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 54,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 1,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 7,4 % a dovoz o 8,1 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v březnu zvýšil vývoz o 10,8 % a dovoz o 12,8 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění stoupl vývoz o 0,7 % a dovoz o 0,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,8 % a dovozu o 0,6 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v březnu meziročně vzrostl o 10,9 % a 12,9 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 13,1 % a 11,5 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 344,7 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 295,4 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 10,9 % (18,5 mld. Kč) a 19,2 % (21,2 mld. Kč). Vzrostl především vývoz a dovoz silničních vozidel (o 7,2 mld. Kč a o 3,6 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (shodně o 3,5 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,8 mld. Kč a o 4,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 3,6 % (0,7 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 28,8 %, zatímco naturálně se zvýšil o 17,0 %. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 38,2 % v hodnotovém vyjádření a o 78,2 % v naturálním vyjádření.

V lednu až březnu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 7,2 % a o 8,7 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/vzoph_cr.

 

Poznámky:

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 99,0 % firem na straně odeslání a od 99,0 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 a leden 2015 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.

Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

 

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://csu.gov.cz/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://csu.gov.cz/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.

Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 8. 6. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010