Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2015

Růst HDP ve 3. čtvrtletí meziročně o 4,5 %

Kód: 050056-15

Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 4,5 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 0,5 %.


Zpřesněný odhad potvrdil, že si česká ekonomika udržela vysoké tempo růstu i ve 3. čtvrtletí letošního roku. Vedle stabilního růstu spotřeby domácností a investic byl tento vývoj významně podpořen i výdaji vládních institucí a zahraniční poptávkou. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ vzrostl meziročně o 4,5 % a vsrovnání s 2. čtvrtletím tohoto roku se reálně zvýšil o 0,5 %.

O pokračujícím vysokém růstu tuzemské ekonomiky vypovídá dlouhodobě pozitivní meziroční i mezičtvrtletní vývoj hrubé přidané hodnoty. Ve 3. čtvrtletí se hrubá přidaná hodnota (HPH) zvýšila meziročně o 4,3 %mezičtvrtletně o 1,2 %. Rostla výkonnost téměř všech odvětví tuzemské ekonomiky. Tradičně nejvíce přispěl k růstu HPH zpracovatelský průmysl, který meziročně vzrostl o 7,9 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím letošního roku o 1,0 %. Oproti předchozím čtvrtletím významněji k růstu přispělo také stavebnictví, které hlavně díky zvýšeným výdajům vládních institucí vzrostlo meziročně o 5,5 %. Vysoké tempo růstu vykazovala i většina odvětví služeb. Obchod, doprava a ubytování se zvýšily meziročně o 3,3 %, informační a komunikační činnosti o 6,6 % a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti o 5,2 %.

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP rovnoměrně podpořen všemi významnými výdajovými složkami. Výdaje na konečnou spotřebu domácností i výdaje vládních institucí přispěly k meziročnímu růstu HDP shodně 0,8 procentním bodem (p.b.), tvorba fixního kapitálu 1,6 p.b. a zahraniční obchod 1,1 p.b. **/

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se meziročně zvýšily o 3,0 %, mezičtvrtletně o 0,3 %. Podobně jako v předchozích čtvrtletích rostly výdaje na zboží dlouhodobé i krátkodobé spotřeby, stejně tak i služby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí byly meziročně vyšší o 4,4 % a mezičtvrtletně o 2,2 %. Tento vývoj byl silně podpořen nárůstem výdajů na opravy a údržbu dopravní infrastruktury.

V oblasti investic pokračoval trend započatý na začátku tohoto roku. Investiční aktivita i nadále výrazně rostla, a to především díky zvýšeným investicím vládních institucí. Tvorba fixního kapitálu byla meziročně vyšší o 8,3 % a mezičtvrtletně o 1,3 %. Na meziročním růstu fixního kapitálu se podílely zejména investice do staveb a infrastruktury, doprovázené i nadále rostoucími investicemi do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Změna zásob byla podobně jako v předchozích obdobích významně ovlivněna rostoucími zásobami souvisejícími s výrobní činností, a tak jak je ve 3. čtvrtletí obvyklé i růstem zásob obchodního zboží.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách dosáhlo ve 3. čtvrtletí hodnoty 69,9 mld. Kč. Přebytek obchodu se zbožím meziročně poklesl, byl však kompenzován zlepšením bilance služeb. Zahraniční poptávka tak zůstala i nadále významným faktorem růstu ekonomiky. Vývoz vzrostl meziročně reálně o 8,2 %, dovoz o 9,1 %. Na růstu vývozu se tradičně nejvíce podílely dopravní prostředky, elektrická zařízení a pryže a plasty. Růst dovozu byl naopak tažen zejména stroji a elektrickými zařízeními, subdodávkami pro automobilový průmysl a kovodělnými a chemickými výrobky.

Pozitivní hospodářský vývoj se i nadále odrážel na trhu práce. Ve 3. čtvrtletí bylo podle pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 170 tisíc osob, což představuje meziroční nárůst o 1,2 %. Mezičtvrtletně byla zaměstnanost stabilní.

________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní. Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo o dva pracovní dny méně, než ve stejném období předchozího roku.
**/ Příspěvky k růstu HDP jsou počítány po vyloučení dovozu pro konečné užití.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. listopadu 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 16. února 2016
(Předběžný odhad HDP za 4. čtvrtletí 2015)

Archiv