Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2017

České ekonomice se ve 2. čtvrtletí dařilo

Kód: 050056-17

Podle zpřesněného odhadu byl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí o 2,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a meziročně se zvýšil o 4,7 %. K příznivému vývoji české ekonomiky přispěla jak domácí, tak zahraniční poptávka.

Zpřesněný odhad potvrdil, že růst české ekonomiky ve 2. čtvrtletí významně zrychlil. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 2,5 % a stejně jako v 1. čtvrtletí tak pokračoval rychlý růst. Meziročně se HDP zvýšil reálně o 4,7 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 2,3 % a meziročně o 4,7 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl (2,1 p.b.), tažený nejen výrobou dopravních prostředků a na ni navazujícími odvětvími, ale například i růstem produkce elektrických přístrojů a zařízení. Vedle toho došlo k plnému obnovení výroby v chemickém průmyslu. HPH zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 3,5 % a meziročně o 7,9 %. Rostla i většina odvětví služeb. K oživení došlo ve stavebnictví, kde byla HPH mezičtvrtletně vyšší o 2,6 % a meziročně o 3,1 %.

Na straně poptávky byl růst HDP ve 2. čtvrtletí podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Vedle dlouhodobě rostoucí spotřeby domácností se  mezi faktory růstu domácí poptávky nově zařadila i investiční aktivita2. K meziročnímu růstu HDP (4,7 %) přispěly investiční výdaje 1,7 p.b.3, spotřeba domácností 1,5 p.b. a zahraniční obchod 2,1 p.b.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 1,8 % a meziročně o 4,4 %. Rostly výdaje ve všech kategoriích spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 0,4 % a meziročně o 1,9 %.

Meziroční i mezičtvrtletní růst investiční aktivity byl ve 2. čtvrtletí podpořen investicemi do všech kategorií aktiv. Rostly investice nejen do dopravních prostředků a obydlí, ale velmi silně také do strojů a zařízení, obnovil se i růst investičních výdajů do ostatních budov a staveb. V mezičtvrtletním srovnání byla tvorba fixního kapitálu o 6,3 % vyšší, v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostla o 7,7 %.

K růstu české ekonomiky přispěly i stabilní výsledky zahraničního obchodu. Saldo zahraničního obchodu zboží a služeb v běžných cenách dosáhlo ve 2. čtvrtletí 92,9 mld. Kč. Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o 7,3 %, byl tradičně tažen obchodem s dopravními prostředky, ale také například obchodem se stroji a elektrickými zařízeními. Na růstu dovozu o 6,2 % se významně podílely například subdodávky pro automobilový průmysl, výrobu elektrických zařízení a obchod se základními kovy.

Z hlediska cenového vývoje ve 2. čtvrtletí dosáhl meziroční deflátor výdajů na konečnou spotřebu domácností 2,4 % a deflátor tvorby kapitálu 1,6 %. Celkový deflátor HDP, který činil 1,0 %, byl snižován rychlejším růstem cen dovozu před cenami vývozu.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. Celková zaměstnanost4 byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,4 % vyšší, meziročně vzrostla o 1,3 %. Vývoj na trhu práce tak i nadále kopíroval růst výkonnosti české ekonomiky.

__________________
1 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů. 2. čtvrtletí 2017 mělo meziročně i mezičtvrtletně o 4 pracovní dny méně.

2 Měřená tvorbou hrubého fixního kapitálu
3 Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.
4 V pojetí národních účtů.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 25. srpna 2017
Časové řady: https://csu.gov.cz/produkty/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 14. listopadu 2017
(Předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí 2017)

 

Archiv