Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2017

Výroba masa klesla, nákup i cena mléka vzrostly

Kód: 270149-17

Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách vyrobeno 114 124 tun masa. Produkce hovězího masa meziročně klesla o 4,0 %, vepřového o 0,6 %, kdežto produkce drůbežího masa se zvýšila o 2,0 %. Nákup mléka od producentů vzrostl na 709 929 tis. litrů, tj. o 10,4 %.

V roce 2017 došlo k poklesu ve výrobě hovězího masa (5,9 %). Pokračovala také snižující se výroba vepřového (4,2 %). Ve výrobě drůbežího se podařilo zachovat trend rostoucí (+1,5 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat se vyvíjely opačně, u skotu byly vyšší o 2,3 %, u prasat o 11,1 %, kdežto u kuřat o 1,0 % nižší než v roce 2016. Nákup mléka od producentů se zvýšil o 6,7 % a průměrná cena mléka o 25,7 %.

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách poraženo 60,8 tis. ks skotu, což je meziročně o 5,1 % méně, z toho bylo 24,5 tis. býků (5,7 %), 26,6 tis. krav (5,6 %) a 7,1 tis. jalovic (+3,3 %). Celková produkce hovězího masa činila 18 183 tun (4,0 %). Snižování výroby hovězího masa se zpomalilo, vzhledem k sezónně nižší produkci ve třetím čtvrtletí byla výroba hovězího dokonce o 14,4 % vyšší.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo také k mírnému oživení výroby vepřového masa. Celkově bylo poraženo 600,0 tis. prasat, tj. meziročně o 2,3 % méně, a vyrobeno 54 755 tun, tj. o 0,6 % méně, avšak vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí byla výroba vepřového masa o 7,7 % vyšší.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 121 tun (+2,0 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily u všech kategorií: u býků o 0,9 %, u krav o 7,9 %, u jalovic o 6,9 % a u telat o 13,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,61 Kč za kg v živém nebo 86,55 Kč za kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat meziročně klesly o 5,1 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 30,99 Kč/kg živé hmotnosti nebo 40,29 Kč/kg jatečné hmotnosti, což je také o 4,21 Kč/kg méně než v předcházejícím čtvrtletí.

Ceny jatečných kuřat se držely téměř na loňské úrovni, byly jen o 0,7 % nižší. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti za průměrnou cenu 22,92 Kč za kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 709 929 tis. litrů (+10,4 %) mléka, z toho nákup mlékáren činil 611 002 tis. litrů (+4,5 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem k nízké úrovni ve čtvrtém čtvrtletí loni o 33,6 % vyšší. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,11 Kč za litr, tj. o 0,60 Kč/litr vyšší než v předcházejícím čtvrtletí.

 

Rok 2017 – výroba, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod

Skot a hovězí maso
V roce 2017 bylo v ČR poraženo 227,4 tis. ks skotu (5,9 %) a bylo vyrobeno 67 714 tun hovězího a telecího masa (5,9 %). Na poklesu porážek se projevily snížené stavy býků ve výkrmu během roku 2016. Přestože se zvýšil dovoz zvířat k porážce, domácí produkce hovězího masa nedosáhla úrovně předcházejícího roku a byla nahrazena zvýšeným dovozem hovězího masa ze zahraničí. S poklesem vývozu zástavového skotu se stavy býků ve výkrmu během roku začaly navyšovat. Od nich se bude odvíjet produkce masa v roce 2018.

Ceny výrobců jatečného skotu byly v roce 2017 průměrně o 2,3 % vyšší než v roce předcházejícím, z toho u jatečných býků o 1,2 %, u krav o 3,9 %, u jalovic o 3,7 % a u telat o 8,3 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,48 Kč za kg v živém nebo 86,40 Kč za kg v jatečné hmotnosti. V průběhu roku se ceny příliš neměnily a pohybovaly se od 85,37 Kč/kg (minimum v únoru) do 87,44 Kč/kg (maximum v červenci).

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) v období od prosince 2016 do listopadu 2017 se obrat obchodu s živým skotem meziročně snížil. Pokles byl zaznamenán na obou stranách obchodu, takže bilance vyjádřená v hmotnostních jednotkách zůstala téměř stejná a dosáhla 78 207 tun. Pokles obratu byl způsoben omezením obchodu se zvířaty k dalšímu chovu (10,4 tis ks dovezených a 9,6 tis. ks vyvezených). U skotu určeného k porážce došlo ke zvýšení dovozu (na 2 181 tun; +18,9 %), z toho především krav, naopak vývoz zaznamenal pokles (na 47 614 tun; 4,0 %), a to jatečných krav i býků. Živý skot se dovážel převážně ze Slovenska (k porážce); vývozy směřovaly nejvíce do Rakouska (k porážce i k dalšímu chovu), Turecka (převážně k chovu) a Německa (k obojímu účelu s převahou k porážce).

Meziročně se prohloubil schodek zahraničního obchodu1) s hovězím masem. Jeho dovoz se zvýšil na 37 283 tun (+19,8 %) a vývoz zůstal téměř stejný (10 322 tun; 0,1 %). Hovězí maso se dováželo hlavně z Polska, Nizozemska a Německa; vyváželo se nejvíce na Slovensko a do Nizozemska.

Prasata a vepřové maso
V roce 2017 bylo na jatkách poraženo 2 337,8 tis. prasat (3,7 %) a vyrobeno 211 001 tun vepřového masa (4,2 %). Snížená výroba vepřového masa navazovala na nižší stavy prasat ve výkrmu během roku a vzhledem k nižšímu obratu zahraničního obchodu1) s jatečnými prasaty se dovoz vepřového masa opět nepatrně zvýšil.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2017 byly meziročně vyšší o 11,1 %. Chovatelé prodávali vykrmená prasata v průměru za 32,52 Kč/kg živé hmotnosti nebo za 42,27 Kč/kg v mase. Nejvyšší cena byla v červenci (45,34 Kč/kg) a poté až do prosince klesala na roční minimum (38,86 Kč/kg).

Bilance zahraničního obchodu1) s živými prasaty v období od prosince 2016 do listopadu 2017 byla kladná (22 031 tun). Na straně dovozu převládala mladá prasata a na straně vývozu prasata jatečná. V průměrné hmotnosti 26,2 kg se dovezlo 202,3 tis. ks selat a podstatně vyšší množství (229,8 tis. ks) v průměrné hmotnosti 116,7 kg se vyvezlo prasat jatečných. Jejich hmotnost (26 823 tun v živém) představovala více než desetinu roční produkce vepřového masa v ČR. Selata se dovážela z Německa, Dánska a Nizozemska, jatečných prasat se nejvíce vyvezlo na Slovensko, do Maďarska a Německa.

Schodek zahraničního obchodu1) s vepřovým masem (228 189 tun) se meziročně mírně prohloubil (o 5 147 tun); dovoz činil 263 787 tun (+1,5 %), vývoz 35 598 tun (3,1 %). Vepřové maso se dováželo z Německa, Španělska, Polska a Belgie; největším odběratelem bylo Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2017 mírně zvýšila na 158 906 tun (+1,5 %).

Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat za rok 2017 byla lehce nižší (1,0 %) než v roce 2016 a u kuřat I. třídy jakosti dosáhla 23,23 Kč/kg živé hmotnosti. V lednu začínala na ročním maximu (24,27 Kč/kg), na minimální hodnotu se dostala v červnu (22,17 Kč/kg) a do konce roku se pohybovala kolem ročního průměru.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období od prosince 2016 do listopadu 2017 vykázal kladnou bilanci 41 629 tun, z toho dovoz činil 4 437 tun (16,4 %) a vývoz 46 066 tun (+1,6 %). Na tomto výsledku se nejvíce podílel meziročně nižší dovoz (3 070 tun; 23,2 %) a vyšší vývoz (28 957 tun; +5,9 %) jatečných kuřat a slepic. Obdobně obchod s mláďaty drůbeže zaznamenal zvýšený přebytek způsobený meziročně sníženým dovozem (13,0 mil. ks; 7,0 %) a zvýšeným vývozem (89,2 mil. ks; +4,0 %) jednodenních kuřat. Živá drůbež se dovážela hlavně z Maďarska (jednodenní kuřata), Německa (mláďata) a Slovenska (mláďata i jatečná kuřata a slepice), vývozy směřovaly na Slovensko (mláďata a jatečná drůbež), do Německa (jednodenní kachňata, jatečná kuřata a jatečné krůty), Polska (všechny kategorie drůbeže) a Rumunska (jednodenní kuřata).

Dovoz i vývoz drůbežího masa meziročně poklesly, a to na 116 785 tun (2,3 %) dovezeného a 34 372 tun (7,2 %) vyvezeného masa. Drůbeží maso se dováželo nejvíce z Polska a zvýšil se dovoz z Německa, vyváželo se hlavně na Slovensko.

Mléko a mléčné výrobky
V roce 2017 bylo nakoupeno přímo od tuzemských producentů 2 901,0 mil. litrů (+6,7 %) mléka, z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 478,1 mil. litrů (+0,8 %).

Průměrná cena zemědělských výrobců mléka byla v roce 2017 v I. a Q třídě jakosti 8,44 Kč za litr (+25,7 %) a rostla po celé období od 7,63 Kč/l v lednu až k 9,31 Kč/l v prosinci.

Ustálený výrazný přebytek zahraničního obchodu1) s mlékem a mléčnými výrobky se v období od prosince 2016 do listopadu 2017 meziročně dále zvýšil. Dovoz klesl na 254,2 tis. tun (15,0 %) a vývoz zůstal na stejné úrovni, přesahující 1 mil. tun (0,1 %) mléka a mléčných výrobků. Na straně dovozu došlo k poklesu u všech druhů mléčných komodit, kromě syrovátky (+5,5 %), a nejvíce se snížil dovoz mléka a smetany (42,3 %), včetně sušených (24,8 %). Naopak mléka se podařilo vyvézt o 13,4 tis. tun více (+1,6 %), největší nárůst byl zaznamenán do Německa, největší pokles do Polska a Itálie. Vyvezlo se také více sýrů a tvarohu (+2,6 %), ale výrazně méně másla (−39,8 %). S mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce obchodovalo s Německem, Slovenskem a Polskem v obou směrech, na vývozu také s Itálií.

_____________________
1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, tel. 274 052 331, e-mail:
jiri.hrbek@csu.gov.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@csu.gov.cz
Zdroj dat:
statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12)
publikace ČSÚ Indexy cen zemědělských výrobců (011045-17)
databáze zahraničního obchodu (ČSÚ)
výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Termín ukončení sběru dat: 10. 1. 2018
Termín ukončení zpracování: 25. 1. 2018
Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat

https://csu.gov.cz/produkty/porazky-hospodarskych-zvirat-listopad-2017, termín zveřejnění podrobných údajů za prosinec: 5. 2. 2018
Ceny v zemědělství

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&katalog=31785#katalog=31785
Termín zveřejnění další RI: 30. 4. 2018

Archiv