Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2013

Výroba masa i nákup mléka poklesly

Kód: r-2101-13
Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 113 911 tun masa. Produkce meziročně poklesla o 4,2 %, z toho hovězího o 0,9 %, vepřového o 4,0 %, drůbežího o 5,9 %. Nákup mléka se snížil o 1,3 % na 557 605 tis. litrů.
Rok 2013 se vyznačoval poklesem výroby masa, a to hovězího o 1,4 %, vepřového o 2,3 % a drůbežího o 2,9 %. Zároveň došlo ke snížení nákupu mléka o 2,6 %. Naopak ceny zemědělských výrobců vzrostly, u jatečného skotu o 0,5 %, jatečných prasat o 2,6 %, jatečné drůbeže o 7,1 % a mléka o 7,8 %.

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo poraženo 57 543 ks skotu, meziročně o 2,9 % méně. K výraznému poklesu došlo v kategorii krav (o 14,8 %), kdežto v kategorii býků došlo k nárůstu (o 12,7 %). Celková produkce hovězího a telecího masa činila 16 838 tun. Meziročně zůstala na téměř stejné úrovni (o 0,9 % méně), ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím byla o 6,5 % vyšší.
Počet poražených prasat se snížil na 670 739 ks, tj. meziročně o 4,3 %. Výroba vepřového masa klesla na 59 238 tun (o 4,0 %), vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se zvýšila o 2,4 %.
Výroba drůbežího masa dosáhla 37 751 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 5,9 % nižší.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně snížily ve všech kategoriích: u telat o 22,0 %, býků o 5,7 %, krav o 3,9 % a jalovic o 0,6 %. Průměrná cena jatečných býků byla 44,35 Kč/kg v živém a 80,72 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat mírně vzrostly (+1,1 %). Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 35,47 Kč/kg v živé hmotnosti a za 45,58 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se snížily o 1,6 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 23,95 Kč/kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 557 605 tis. litrů mléka, tj. o 1,3 % méně než ve stejném období 2012.
Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly meziročně o 19,9 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,04 Kč za litr.

Rok 2013 – výroba, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod

V roce 2013 bylo vyrobeno 447 525 tun masa, tj. o 2,4 % méně než v roce 2012. V tomto množství bylo zastoupeno 64 825 tun hovězího a telecího (−1,4 %), 234 273 tun vepřového (−2,3 %), 176 tun skopového (+6,2 %), z toho 127 tun jehněčího (+7,0 %), 4 tuny kozího (−33,9 %), 74 tun koňského (−6,9 %) a 148 174 tun (−2,9 %) drůbežího masa.

Skot a hovězí maso
V roce 2013 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 64 825 tun (−1,4 %). Pokles byl zaznamenán v kategorii krav (−6,8 %), naopak v kategorii býků došlo ke zvýšení produkce masa (+5,1 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2013 vzrostly u jalovic (+4,4 %) a krav (+3,2 %), poklesly u telat (−8,5 %) a býků (−1,0 %). Zemědělci prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,54 Kč za kg živé hmotnosti a 82,88 Kč/kg za kg JUT (minimální cena 80,37 Kč/kg byla zaznamenána v říjnu a maximální 85,88 Kč/kg v únoru).
Podle předběžných výsledků za období od prosince 2012 do listopadu 2013 zahraniční obchod 1) s živým skotem vykázal kladnou bilanci 62 649 tun. Dovoz činil pouze 544 tun (−2,0 %), zatímco vývoz dosáhl 63 193 tun (0,0 %). Struktura vývozu se změnila ve prospěch zvířat určených k porážce (+6,2 %) a plemenných zvířat (+6,3 %), zatímco ostatních zvířat určených k dalšímu chovu se vyvezlo méně (−13,8 %). Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého skotu bylo Rakousko.
V zahraničním obchodě 1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 12 736 tun. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 20 561 tun (+7,9 %), zatímco vývoz klesl na 7 826 tun (−2,1 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry především s Polskem a Německem, na straně dovozu převládalo Polsko, na vývozu Slovensko.

Prasata a vepřové maso
Výroba vepřového masa se v roce 2013 snížila na 234 273 tun (−2,3 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2013 vzrostly o 2,6 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 33,43 Kč za kg v živém a 42,96 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 40,41 Kč/kg byla v březnu, maximální 46,68 Kč/kg v říjnu).
Bilance zahraničního obchodu 1) s živými prasaty za období od prosince 2012 do listopadu 2013 se vzhledem k předchozímu období změnila na kladnou (+3 720 tun). Dovezeno bylo 19 802 tun (−36,4 %), vyvezeno 23 521 tun (+8,9 %) živých prasat. V dovozu se projevil propad obou významných kategorií: selat (−30,7 %, −159 tis. ks) i jatečných prasat (−43,8 %, −69 tis. ks). Zvýšený export ovlivnilo množství vyvezených jatečných prasat (+9,6 %, +20 tis. ks), ale i čistokrevných plemenných (+65,5 %, +5 tis. ks). Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska, Nizozemí, vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.
Záporná bilance zahraničního obchodu 1) s vepřovým masem (−182 527 tun) představovala 224 767 tun (−1,6 %) dovezeného a 42 241 tun (−1,1 %) vyvezeného vepřového masa. Záporná obchodní bilance se přestala prohlubovat. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Dominantní postavení ve vývozu zaujímalo Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2013 snížila o 2,9 % na 148 174 tun.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly v roce 2013 o 7,1 % vyšší než v roce 2012. Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 24,74 Kč za kg živé hmotnosti (minimální cena 23,42 Kč/kg byla v prosinci, maximální 25,72 Kč/kg v únoru).
Zahraniční obchod 1) s živou drůbeží v období od prosince 2012 do listopadu 2013 vykázal kladnou bilanci 33 288 tun, z toho dovoz činil 6 078 tun (+9,3 %) a vývoz 39 367 tun (−3,4 %). Jednodenních kuřat masného i nosného typu bylo dovezeno 18 228 tis. ks (−17,6 %), vyvezeno 78 342 tis. ks (−0,3 %). Kuřat určených k porážce bylo dovezeno 3 817 tun (+1,5 %), vyvezeno 21 453 tun (−3,9 %). Oběma směry se s živou drůbeží obchodovalo se Slovenskem a Německem, na straně dovozu rovněž s Maďarskem, na vývozu také s Polskem a Rumunskem.
Bilance zahraničního obchodu 1) s drůbežím masem byla záporná (−62 773 tun). Dovoz i vývoz se snížil, dovoz na 91 883 tun (−9,6 %) a vývoz na 29 109 tun (−5,9 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska, ale také z Brazílie a Maďarska, nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko.

Mléko a mléčné výrobky
V roce 2013 dosáhl nákup mléka 2 319,5 milionů litrů (−2,6 %).
Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q byla 8,40 Kč za litr a vzrostla o 7,8 %. Minima 7,90 Kč/l dosáhla v lednu a maxima 9,37 Kč/l v prosinci.
V zahraničním obchodě 1) s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem, a to o 642 619 tun. Obchod v obou směrech se snížil, dovoz na 248 304 tun (−7,8 %), vývoz na 890 923 tun (−2,2 %). Dovoz se snížil u všech mléčných komodit: u mléka a smetany (−15,0 %), jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (−8,4 %), másla (−3,4 %) a sýrů a tvarohu (−0,8 %). Naopak vývoz se zvýšil u jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (+8,3 %), sýrů a tvarohu (+17,4 %), ke snížení vývozu došlo u másla (−4,9 %) a mléka a smetany (−3,9 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.
__________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e -mail: jiri.hrbek@csu.gov.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 1. 2014
Termín ukončení zpracování: 28. 1. 2014
Navazující publikace: /produkty/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2013-kdsxzfrgjm
/produkty/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2013-xyvpxbrgw8
Termín zveřejnění další RI: 30. 4. 2014Archiv