Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělství - 2. čtvrtletí 2012

Pokles výroby masa, nárůst nákupu mléka

Kód: r-2101-12
Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2012 dosáhla 115 113 tun (-6,8 %), z toho hovězího a telecího 16  379 tun (-9,1 %), vepřového 59 849 tun (-11,1 %) a drůbežího 38 823 tun (+1,9 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat meziročně vzrostly: o 9,5 % u skotu, 15,3 % u prasat a 1,4 % u kuřat. Mlékárny nakoupily 625 072 tis. litrů mléka (+7,3 %), ceny zemědělských výrobců mléka klesly o 4,2 %.

Porážky a výroba masa
Ve 2. čtvrtletí klesly počty poraženého skotu meziročně o 9,2 % na 56,1 tis. ks. Nejvíce se propadly v kategorii býků (-17,0 %) a telat (-17,2 %). Tomuto stavu předcházely nižší počty býků ve výkrmu na konci roku 2011 a vysoké vývozy telat v minulém období. Celkově bylo vyrobeno 16 379 tun (-9,1 %) hovězího a telecího masa.
Počty poražených prasat (678,2 tis. ks) meziročně nižší o 11,2 % odpovídají celkovému poklesu stavů prasat. Příznivý pro další vývoj v chovu prasat je pokles porážek prasnic (-33,2 %). Produkce vepřového masa dosáhla 59 849 tun (-11,1 %).
Celková výroba drůbežího masa mírně vzrostla na 38 823 tun, což bylo o 1,9 % více než ve 2. čtvrtletí 2011.

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2012 stavy skotu dosáhly 1 353,7 tis. kusů a zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejícím roce (+0,7 %). Ani v podrobnějším členění nedošlo k výrazným změnám v jednotlivých kategoriích. Stavy krav dosáhly 551,2 tis. ks (-0,1 %), z toho dojných krav 373,1 tis. ks (-0,2 %) a krav bez tržní produkce mléka 178,1 tis. ks (+0,2 %).
Stavy prasat pokračovaly v poklesu a dosáhly 1 578,8 tis. ks (-9,7 %). Ke snížení došlo v kategorii prasat na výkrm (-12,6 %), avšak v kategorii chovných prasat byl zaznamenán meziroční nárůst (+9,0 %). Přestože počet prasnic klesl až na 100,2 tis. ks (-10,9 %), počet prasniček, zvláště zapuštěných, výrazně vzrostl (+58,0 %).
Celkové stavy drůbeže mírně poklesly na 20 691,3 tis. ks (-2,6 %), z toho výrazně poklesly stavy slepic na 5 354,6 tis. ks (-12,8 %) a ostatních druhů drůbeže: krůt (-12,3 %), kachen (-13,8 %), hus (-19,5 %). Naopak stavy kuřat na výkrm se zvýšily na 11 824,1 tis. ks (+4,5 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ve 2. čtvrtletí 2012 se meziročně zvýšily ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve všech kategoriích: u býků o 6,9 %, u jalovic o 10,8 %, u krav o 14,0 % a u telat o 0,3 %. Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E, U byla 45,96 Kč/kg v živém a 84,01 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat vzrostly o 15,3 %. Výrobci prodávali jatečná prasata ve třídách S, E, U za průměrnou cenu 32,40 Kč/kg v živé hmotnosti a za 41,76 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly vyšší o 1,4 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 22,51 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu 1) s živými zvířaty v období od března do května 2012 byla bilance obchodu vyjádřená v živé hmotnosti zvířat kladná u skotu (13 331 tun) a drůbeže (7 152 tun), záporná u prasat (-3 994 tun).
Vývoz živého skotu (13 428 tun) výrazně převyšoval dovoz (97 tun). Vývoz se meziročně zvýšil o 25,0 %, zatímco dovoz klesl o 59,3 %. Nejvíce se vyvážel mladý chovný skot (21,0 tis. ks o průměrné hmotnosti 162,2 kg). Dovozy pocházely z Německa (57 %), Slovenska (25 %) a Rakouska (16 %). Vývozy směřovaly do Rakouska (49 %) a dalších států s podílem menším než 10 %.
Opačná situace byla v obchodě s živými prasaty. Dovezených 7 916 tun bylo meziročně o 44,3 % více, zatímco vyvezených 3 922 tun o 40,9 % méně. Dovážela se převážně prasata v kategorii do 50 kg (118,4 tis. ks o průměrné hmotnosti 26,8 kg), vyvážela v kategorii nad 50 kg (30,2 tis. ks o průměrné hmotnosti 114,5 kg). Živá prasata se dovážela z Německa (32 %), Dánska (29 %), Slovenska (16 %) a Nizozemí (12 %), vyvážela se do Maďarska (46 %) a na Slovensko (42 %).
Živé drůbeže bylo dovezeno 1 394 tun (+30,4 %), vyvezeno 8 546 tun (-22,8 %). Podstatnou část obchodu s živou drůbeží tvořila kategorie do 185 g, tj. obchod s jednodenními mláďaty drůbeže, převážně kuřaty. Do České republiky jich bylo dovezeno 4 874 tis. ks, vyvezeno 21 833 tis. ks. Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (90 %), vyvážela do Německa (40 %), na Slovensko (28 %) a do Polska (26 %).

Zahraniční obchod 1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů: -2 784 tun u hovězího, -47 588 tun u vepřového a -16 278 tun u drůbežího.
Hovězího masa bylo dovezeno 4 709 tun (-26,0 %), vyvezeno 1 925 tun (+0,4 %). Hovězí maso se dováželo z Polska (41 %), Nizozemí (15 %), Německa (13 %) a Rakouska (11 %), vyváželo se na Slovensko (34 %), do Německa (27 %), Rakouska (13 %) a Polska (12 %).
Dovoz vepřového masa dosáhl 56 653 tun (+8,3 %), vývoz 9 065 tun (-6,8 %). Vepřové maso se dováželo především z Německa (43 %) a dalších států s podílem nižším než 10 %, vyváželo se na Slovensko (86 %) a do Německa (11 %).
Dovoz drůbežího masa se snížil na 24 061 tun (-2,6 %), zatímco vývoz vzrostl na 7 783 tun (+5,9 %). Dovozy drůbežího masa přicházely převážně z Polska (41 %), Brazílie (25 %) a Maďarska (10 %), vývozy směřovaly na Slovensko (57 %) a do Nizozemí (14 %).

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
V 2. čtvrtletí 2012 mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 625 072 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nákup zvýšil o 7,3 %.
Ceny zemědělských výrobců mléka se snížily o 4,2 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,92 Kč/l.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
Bilance zahraničního obchodu 1) s mlékem a mléčnými výrobky v období od března do května 2012 vykázala přebytek ve výši 139 819 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku bylo mléka dovezeno více o 12 978 tun (+71,1 %) a vyvezeno o 9 697 tun (+6,1 %). Zvýšil se dovoz zakysaných mléčných výrobků (+7,5 %) a másla (+34,1 %), zatímco jejich vývoz poklesl: o 9,5 % u zakysaných výrobků a o 32,0 % u másla. Dovoz i vývoz tvarohu a sýrů vzrostl stejnou měrou: dovoz o 9,1 % (+1 676 tun) a vývoz o 9,7 % (+876 tun). Mléko a mléčné výrobky se dovážely z Německa (42 %), ze Slovenska (25 %) a z Polska (17 %), vyvážely se hlavně do Německa (55 %) a na Slovensko (15 %).
___________________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@csu.gov.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 7. 2012
Termín ukončení zpracování: 26. 7. 2012
Navazující publikace: /produkty/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2012-na2booa1c5
/produkty/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2012-bdaxpy9uid
/produkty/soupis-hospodarskych-zvirat-142012-eob1o4a0si
Termín zveřejnění další RI: 30. 10. 2012Archiv