Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2022

V červenci klesla očištěná míra nezaměstnanosti na 2,3 %

Kód: 250146-22

Míra zaměstnanosti
Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v červenci 75,7 %. Oproti červenci 2021 se zvýšil o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,1 %, u žen 68,9 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,2 %, u 30–49 let 88,2 %, u 50–64letých 80,2 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červenci letošního roku 2,3 %. Meziročně se snížil o 0,3 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,8 %, u žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,5 %. Oproti červenci 2021 se zvýšil o 1,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,6 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 12,5 procentního bodu.

„Míra zaměstnanosti za červenec ve výši 75,7 % znamená dosažení rekordního údaje z února 2019, který byl nejvyšší v historii ČR. Zrcadlově tomu poklesla míra nezaměstnanosti, a to u mužů i žen,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v červenci za Českou republiku také na úrovni 2,3 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail: ilona.mendlova@csu.gov.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2022 a predikce vývoje v dalších sedmi měsících.
Metodické poznámky VŠPS: https://csu.gov.cz/zam_vsps
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 22. 8. 2022 / 26. 8. 2022
Termín zveřejnění další RI: 30. 9. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013